Lezingen van de dag – vrijdag 19 juni 2020

 

Heilig Hart van Jezus

hoogfeest


Hoe langer we naar Jezus kijken, hoe meer we geboeid worden door zijn volgehouden en fijngevoelige liefde voor ieder. Hij had en heeft echt een hart voor elke mens.
Hijzelf is zachtmoedig en nederig van hart. Daarom kan Hij rust en verlichting schenken aan uitgeputte en moedeloze mensen. Zijn idealen zijn geen verlammend juk. We kunnen ze dragen en er zelfs een diepe vrede in ervaren, wanneer we ze dragen in Hem, en zoals Hij, willen groeien naar de intimitiet met God, onze liefdevolle Vader.

 

Uit het boek Deuteronomium 7, 6-11

De liefde van God voor zijn volk, dat zo vaak ontrouw is, blijft steeds uitnodigend en belangeloos, en komt altijd het eerst. De liefde van het volk voor God kan dan alleen maar een antwoord zijn, een ingaan op zijn geboden. In het hart van Christus zijn deze twee vormen van liefde één.

Mozes sprak tot het volk:
‘U bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.
Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat Hij u lief kreeg en uitkoos; u was het kleinste van allemaal!
Maar omdat Hij u liefhad en zich wilde houden aan wat Hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte.
Besef dus goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
Maar ieder die Hem haat zal daarvoor boeten met zijn leven; de Heer zal hem niet laten begaan, Hij laat hem persoonlijk boeten.
Neem daarom de geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig in acht.’

 

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 10

Refr.: Liefdevol en genadig is de Heer.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

De Heer doet wat rechtvaardig is,
Hij verschaft recht aan de verdrukten.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

 

Uit de eerste brief van Johannes 4, 7-16

Wanneer wij elkaar liefhebben openbaren wij Hem die in ons verblijft.

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

 

Alleluia.

Neem mijn juk op
en leer van mij,
want Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-30

Alleen de Zoon kan de geheimen van Gods hart onthullen. Zij die ingenomen zijn met hun eigen wijsheid, blijven gesloten voor deze openbaring. De nederigen die haar wel aanvaarden, zien hun juk verlicht.

In die tijd zei Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.
Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

Vandaag horen we Jezus zeggen: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.’Het heeft geen enkele zin om aan je buurman te zeggen dat Jezus Christus de eschatologische theofanie is die op ontologische wijze de intentionaliteit voedt van onze onderbewust en interpersoonlijke relaties.Laat ons eenvoudig zijn en spreken, niet hoogdravend, maar vanuit onze Gods-relatie, drinkend aan het Hart van Jezus, bron van levend water.Als onze woorden de gewone man in de straat niet kunnen raken, moeten we ons vragen stellen wie of wat we dienen…krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede Jezus, Heer en broer, maak ons arm en nederig van hart. Leer ons uw liefde verstaan met de gezindheid van een kind: verwonderd om uw leven in ons. Schenk ons de genade U te mogen ontmoeten, dag na dag, uur na uur, in stilte, in nederigheid, in een sterk en diep geloof dat ons in U doet zeggen: mijn God, mijn Al. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.