Lezingen van de dag – vrijdag 25 dec. 2015

KERSTMIS – GEBOORTE VAN DE HEER

Hoogfeest

We lezen de lezingen bij de dageraad

 

Uit de profeet Jesaja 62, 11-12

De profeet richt zich tot een volk dat gevangen zit in de eigen zonde, dat veracht is en verlaten. Tegen deze achtergrond krijgen de beloften van God hun volle draagwijdte.

De Heer laat overal horen, tot aan de einden der aarde: ‘Verkondig aan vrouwe Sion: “Je redder komt! Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.”’
Dan noemt men hen ‘Het heilige volk’, ‘Volk dat door de Heer is vrijgekocht’, en jij zult ‘Geliefde’ heten, ‘Nooit verlaten stad’.

 

Psalm 97, 1 + 6 + 11 + 12

Refr.: Breng hulde aan Gods heilige Naam.Icon Lamp

De Heer is koning, laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van hart.

Verheug u, rechtvaardigen, in de Heer,
en breng hulde aan zijn heilige Naam.

 

Uit de brief van Titus 3, 4-7

De geschiedenis van de mensheid en de heilsgeschiedenis getuigen ervan: uit zichzelf alleen konden de mensen het nooit verdienen, dat hen een verlosser geboren werd. Het heil kon slechts dagen, toen de God van tederheid en erbarmen de eerste stap zette.

Dierbaren, de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, zijn openbaar geworden en Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.
Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

 

Alleluia.kaarsje-in-de-kerk-van-Taizé

Eer aan God in de hoge
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgen Lucas 2, 15-20

De verschijning van de engelen was maar kort. Nu is het de taak van de nederigen, de armen en de kleinen om aan hun broeders en zusters de Blijde Boodschap te verkondigen, die hen werd toevertrouwd. En het geloof van Maria gaat dat van de Kerk vooraf, bij het overbrengen van het mysterie van haar Zoon.

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Van Woord naar leven

Je hebt zo van die kerststallen die druk bezocht zijn: Maria, Jozef en het kind Jezus, herders van jong tot oud, aankomende wijzen, zingende engelen, allerhande dieren zoals ezels, ossen, kamelen, enz... Als kind, en eigenlijk nu nog als ik eerlijk ben, hou ik daar wel van. Ik kan er, bij wijze van spreken, uren naar kijken.Ook al vanuit mijn kinderjaren gaat mijn hart bijzonder uit naar één soort van die figuren, en dat zijn de herders: die eenvoudige herders. Op het woord van de engelen trekken zij naar de stal. Ze zagen, ze aanbaden, en vol vreugde gingen ze weer. Er gaat zo'n eenvoud van hen uit, niets verheven, een bijna vanzelfsprekend geloof, een puurheid.Ik heb een boontje voor hen omdat zij zeer zeker mensen waren die leefden in de realiteit van het gewone leven: het waren arbeidslui, leefden niet in paleizen, leefden met de seizoenen der natuur. Hun leven was ver van romantiek, dikwijls hard en ruw. Ja, zoals het leven voor velen van ons is.Mooi toch hoe deze groep mensen de eer kreeg als eersten het Kind te mogen zien, te mogen aanbidden. Geen keizers en koningen, geen vooraanstaande religieuze mensen, gewoon eenvoudige lieden mochten het eerst zien. Ik vind dat echt zo mooi. Ontroerend.Lieve mensen, laten we zijn als de herders: eenvoudig, gelovig, puur. Laat we in hun gezindheid, vol vreugde en dankbaarheid, knielen voor het kind Jezus. Moge deze eenvoudige blijk van aanbidding een diepe genade zijn voor ons allen. Moge het ons tot vrede-volle mensen maken; mensen die leven van binnen naar buiten, gelovend dat de kleine Vrede grote vrede tot stand brengt.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,142844E7E0BE78C617A262274D6E486A-herder schenk ons de eenvoud van de herders, geef ons dat pure en sterke geloof dat ons naar Jezus doet wenden. Moge Hij het hart worden van ons bestaan, liefde en vrede voor ieder. Dank U, goede Vader, voor uw menswording. God wat ben je groot !! Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.