Lezingen van de dag – vrijdag 26 juli 2019

 

Joachim en Anna,
ouders van de H. Maagd Maria


Of een kind tot een volwaardig persoon uitgroeit hangt voor een groot deel van de ouders af. Zij leveren het grootste en moeilijkste werk. Aan geen enkel ouderpaar werd daarvan zo’n goddelijke bevestiging gegeven dan wel aan de ouders van Maria. Zo nauwgezet en gewetensvol hebben zij hun stille taak verricht dat hun dochter moeder van Gods Zoon mocht worden.

Over deze twee mensen is geen enkel gegeven bekend. Dit feest is een dankbare hulde aan een goede vader en een verdienstelijke moeder voor hun aandeel in onze heilsgeschiedenis.


Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 44, 1 + 10-15

Over hun wijsheid zullen de volken vertellen.

Laat ons de beroemde mannen prijzen, onze voorvaders, generatie na generatie.
Maar de eersten waren barmhartig, hun rechtvaardigheid werd niet vergeten. Hun naam blijft met hun nageslacht, hun nakomelingen zijn hun goede erfenis.
Hun nageslacht houdt zich aan de verbonden, hun nakomelingen doen dat dankzij hen.
Hun nageslacht blijft tot in eeuwigheid, hun roem zal niet worden uitgewist.
Ze werden in vrede begraven, hun naam leeft voort van generatie op generatie.
Over hun wijsheid zullen de volken vertellen, de gemeenschap zal hun lof verkondigen.

 

Psalm 132, 11 + 13 + 14 + 17 + 18

Refr.: De Heer schenkt Hem de troon van zijn vader David.

De Heer heeft David trouw gezworen,
en zijn belofte neemt Hij niet terug:
Een van je nazaten
laat Ik je troon bestijgen.

De Heer heeft Sion verkozen
en als woonplaats begeerd:
Dit is, voor altijd, mijn rustplaats,
hier verlang Ik te wonen.

Hier breng Ik Davids huis tot aanzien,
hier ontsteek Ik een lamp voor mijn gezalfde.
Zijn vijanden bekleed Ik met schande,
maar op zijn hoofd schittert een kroon.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 13, 16-17

‘Gelukkig jullie ogen omdat ze zien’.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Van Woord naar leven

Jezus sprak tot zijn leerlingen: 'Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.'Inderdaad, vele geslachten voor de tijd van Jezus verlangden naar het Messiaanse tijdperk waarover zo dikwijls geprofeteerd werd door de profeten. De leerlingen, en velen met hen uit die dagen, mochten het allemaal van dichtbij meemaken. Wat een bijzondere tijd moet dat geweest zijn.Wij zouden kunnen jaloers zijn op deze mensen. Want wat zij mochten zien, kunnen wij - sinds de hemelvaart van Jezus – niet meer zien. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat Jezus ons dan zou berispen, zoals Hij dat deed tot zijn leerlingen die niet konden geloven dat Hij iemand kon genezen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen?’ (Mt. 17, 17)Wie kijkt met de ogen van de Geest (en die gave is ieder van ons geschonken bij ons doopsel) is in staat de Heer wel degelijk te zien. Toegegeven: anders dan vroeger, maar daarom niet minder reëel. Hij is even echt aanwezig in onszelf en de medemens dan in de tijd dat Hij lichamelijk rondliep toen met zijn leerlingen.Zijn aanwezigheid is altijd vervuld van liefde. Deze schenkt Hij, daartoe roept Hij op. En ook weer hier: dit doet Hij in onszelf, én de ander.Ja, altijd weer opnieuw die liefde. Het is het hart van God, en hopelijk ook van ons leven. Met Jezus verenigd, mogen we die liefde zijn. Fris en blij, dagelijks nieuw.Moge deze beleving onze diepste vreugde zijn, de bron van ons leven, de spirit van ons bestaan.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, in uw naam willen wij God danken om uw grootouders, Joachim en Anna. Ook al weten we geschiedkundig weinig of niets over hen, we willen hen vandaag van harte in de bloemekes zetten. Vandaag willen wij bijzonder bidden voor onze gezinnen; dat het plaatsen mogen zijn waar het gebed een centrale plaats heeft, waar de liefde mag bemind worden, waar Gij ontmoet moogt worden. Heilige Joachim, heilige Anna, bid voor ons. In Christus' naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.