Lezingen van de dag – vrijdag 30 december 2016

Heilige Familiebijbel

feest


Jezus werd niet geboren als een prins, maar als een arme. Hij deelde het bestaan van eenvoudige mensen, van Jozef en Maria. Hij was het hart van deze kleine familie in Nazaret.

Jezus is ook het hart van onze eigen thuis. Hij is de band die ons samenhoudt en die ons in staat stelt lief te hebben.
De jeugd van Jezus leert ons dat, wie de wil doet van de Vader, vaak een teken van tegenspraak wordt. Gods wegen zijn niet de onze. Maria en Jozef begrepen hun kind niet altijd, maar ze gaven het de ruimte om de wil van de Vader te doen.


Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 3, 2-6 + 12-14

Het eren van de ouders.

De Heer heeft de vader aanzien bij zijn kinderen gegeven en de zonen aan het oordeel van hun moeder verplicht.
Wie zijn vader eer bewijst maakt zijn zonden goed.
Wie zijn moeder hoogacht is als iemand die schatten verzamelt.
Wie zijn vader eer bewijst vindt vreugde in zijn kinderen en wanneer hij bidt, wordt hij verhoord.
Wie zijn vader hoogacht zal lang leven, wie luistert naar de Heer geeft zijn moeder rust.
Kinderen, wees je vader op zijn oude dag tot steun en doe hem geen verdriet zolang hij leeft.
Als zijn verstand hem verlaat, heb dan begrip voor hem. Jij die nog al je kracht hebt mag niet op hem neerzien.
Als je je over je vader ontfermt, wordt dat niet vergeten; zo bouw je weer op wat je zonden hebben afgebroken.

 

Psalm 128

Refr.: Gelukkig zij die Gods wegen gaan.

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer
en de weg gaat die Hij wijst.

Je zult eten wat je werk opbrengt, img_0878
geluk en voorspoed vallen je toe.

Je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis.

Je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.

Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor de Heer.

Ontvang de zegen van de Heer uit Sion,
verheug je in de voorspoed van Jeruzalem,
alle dagen van je leven.

Verheug je in de kinderen van je kinderen.
Vrede over Israël !

 

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3, 12-21

Wij kunnen Paulus niet verwijten dat hij een man van zijn tijd was. Hij heeft dan ook de verhoudingen tussen man en vrouw, ouders en kinderen anders voorgesteld, dan wij het vandaag doen. Wij moeten echter op de eerste plaats opmerken, hoe hij aandringt op de noodzakelijke wederzijdse vergeving, die pas mogelijk is in nederigheid en respect voor elkaar. Voor de tijdgenoten van Paulus was dit een verrassende taal. Maar het is zeker: waar vergeven wordt, daar ontstaat vrede en waar vrede heerst daar leeft er vreugde.

Broeders en zusters,
omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.
Wees ook dankbaar.
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.
Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer.
Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos.

 

Alleluia.images2ry3wdvo

Laat de vrede van Christus heersen in uw hart.
Het Woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 2, 13-15 + 19-23

In het Kindheidsevangelie vind je de openbaring van een kind, dat door God in bescherming wordt genomen midden historische en politieke omstandigheden, die het leven van een jong gezin niet gemakkelijk maken. Door haar ontvankelijkheid voor het Woord van God, blijft de heilige Familie een voorbeeld voor elk gezin.

Toen de wijzen waren heengegaan, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’
Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.’
Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’
Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël.
Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

Van Woord naar leven

Vandaag vieren we dus het gezin 'Jezus, Maria en Jozef', de 'heilige' familie, zoals men dat plechtig noemt.Wat dit gezin zo heilig maakt lezen we misschien wel bij Paulus vandaag, waar hij de gemeenschap van Kolosse oproept zich in de liefde te kleden. Dat is de band - zo schrijft hij - die hen tot volmaakte eenheid zal maken. Dat kan zeker gezegd worden van Maria, Jozef en Jezus: zij hebben zich gekleed in Gods liefde, en dat maakte hen één; één in de liefde voor elkaar vanuit de liefde van en voor God die zij in zich droegen. Dat maakte hen tot een hecht gezin; een familie die tot doel had te leven in Gods plan, daar alles voor te doen en te geven, tot hun eigen leven toe. Dat deed ieder op de plaats waar God hem of haar bracht. Jozef moest dit doen als Jozef, Maria als Maria, en Jezus als Jezus. Zij verlangden niet van elkaar te zijn zoals zijzelf waren. Dat zou zonde geweest zijn... Nee, hun eenheid van liefde bestond erin elkaar zo nabij te zijn, of los te laten, dat ieder kon doen wat hij of zij moest doen. En zo geschiedde...Dit zou het hart kunnen zijn van elk gezin vandaag, en van de Kerk die als gemeenschap een gezin in Christus vormt. Laat ons erover waken dat God het levend hart mag zijn van ons samenzijn, dat het leven in zijn liefde mag gezien en beleefd worden als het hoogste goed. Deze liefde zal ons inderdaad één maken.Laat ons erover waken dat we, net zoals in de heilige familie, zo met elkaar leven, zo voor elkaar bidden, zo elkaar beminnen, dat ieder kan doen wat hij moet doen, dat ieder in z'n diepste binnenste kan ontdekken welke weg hij moet gaan. Laat ons elkaar zo nabij zijn dat ieder de ruimte krijgt tot innerlijke groei, de mogelijkheid krijgt tot ware gods-ontmoeting.Laten we elkaar tot steun zijn, elkaar bemoedigen, met de sterkte en de liefde en de barmhartigheid van de Heer. Laten we degenen die twijfelen héél warm nabij zijn, nooit veroordelend om hun twijfels of zoektocht, nooit belerend, maar hen door gebed aansterken, door het goede gesprek met hen te voeren, door hen voorzichtig, warm en met veel tact aan te manen naar binnen toe te leven, daar waar de Heer op hen wacht.Laat ons bijzonder de zondaars beminnen, hen als het ware omhelzen met de liefde Gods. Ja ja ja, ik weel het, het is snel gezegd... Maar ook dat is Blijde Boodschap. Jezus heeft zelfs gezegd dat Hij vooral voor hen gekomen is. Ik zeg alleen maar wat er staat.Lieve mensen, laat ons bidden. Laat ons het gebed ontdekken, het gebed in de stilte van ons hart, het gebed dat ons onszelf doet loslaten om ons helemaal te verliezen in de liefde van de Heer, in Hemzelf.Zo zullen we leven, voluit leven, van binnen naar buiten, de Heer dragend, Hem uitdragend.Kom, bid, sta op, en ga. Laten we dit doen ieder individueel, én als gemeenschap; als één gezin in Christus.De mensheid wacht.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,merry-christmas-590226_640 wij danken U om de Heilige Familie, om het beeld van uw liefde dat zij in zich droegen, om hun ja-woord op uw Woord voor ieder van hen. Wij danken U voor hun trouw aan U en aan elkaar, voor hun dragen en loslaten van elkaar. Moge wij van hen leren wat het betekent 'ja' te zeggen tot U, een 'ja' dat beleefd wordt in het vuur van uw Geest, een 'ja' dat ons uit onszelf trekt om doorheen uw Zoon opgenomen te worden in uw Liefde, in Uzelf. Kom Heilige Geest, schenk ons de gave van het heilige 'ja'. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.