Lezingen van de dag – vrijdag 4 november 2016

vrijdag in week 31 door het jaarbijbel


Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 3, 17 – 4,1

Blijf standvastig in de Heer.

Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.
Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.

 

Psalm 122, 1-5

Refr.: Wij gaan naar het huis van de Heer.

Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de Heer,’ Drieeenheid_2
verheugd ben ik,
nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem.

Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
Daar komen de stammen samen,
de stammen van de Heer.

Om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de Naam van de Heer.
Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 16, 1-8

Jezus prijst niet de oneerlijkheid van de rentmeester, maar wel zijn handigheid. Elke christen zou even handig moeten zijn om het heil te bereiken dat hem wordt aangeboden.

Jezus richtte zich tot zijn leerlingen:
‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.”
Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen.
Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld.
De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.’

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we bij Paulus: 'Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.'Wanneer je 'ik' centraal staat, wanneer je 'ik' je levensdoel is geworden, wanneer je 'ik' de reden is geworden van je bestaan, dan leef je inderdaad vanuit je buik, en heb je van je 'ik' een soort god gemaakt die met veel hartstocht aanbeden wordt. Paulus noemt dat 'leven als vijand van het kruis'. Jezus' kruis, hét symbool van liefde bij uitstek, staat inderdaad haaks tegenover al wat eigenliefde is.Liefde heeft altijd met God en medemens te maken, en het 'ik' staat daar van in dienst. Wanneer het 'ik' in dienst staat van zichzelf, herleidt het zichzelf tot een afgod.Laten we ons spiegelen aan de liefde van God die Hij geopenbaard heeft in Jezus Christus. Laten we het evangelie lezen en herlezen en herlezen. Moge de woorden en de inhoud van de evangelies ons tot levend voedsel zijn die ons de genade verlenen te groeien in Gods liefde.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer God,13273961095_938a0562c4_h aan U willen wij ons spiegelen, aan uw liefde voor de mensheid. Schenk ons de genade te mogen leven in uw liefde, opdat wij beeld zou worden van U, van uw goedheid voor allen. Kom Heer Jezus, raak ons aan, vergeef ons, genees ons, maak ons tot instrumenten van U, werktuigen van uw vrede. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.