Lezingen van de dag – vrijdag 5 juni 2015

VRIJDAG IN WEEK 9 DOOR HET JAAR

Uit het boek Tobit 11, 5-15a

De Joden in ballingschap ontdekten geleidelijk dat God het was die hen een dieper inzicht schonk in de dingen. De genezing van de blinde Tobit door zijn zoon Tobias, is er een symbolisch teken van. Ons wijst het verhaal op een openheid voor Gods gaven, die we dankbaar aanvaarden.

Anna zat weer bij de weg uit te kijken naar haar zoon.
Toen ze hem zag aankomen, riep ze zijn vader toe: ‘Daar komt je zoon, samen met zijn reisgenoot!’
Nog voordat Tobias bij zijn vader was, zei Rafaël: ‘Je vader zal beslist weer kunnen zien. Doe de gal in zijn ogen, de vliezen zullen door het medicijn krimpen en loslaten, en dan zal hij het licht weer kunnen zien.’
Anna vloog op haar zoon af en viel hem om de hals. ‘Daar ben je dan,’ snikte ze, ‘nu kan ik in vrede sterven.’
Tobit was opgestaan en schuifelde door de poort van de binnenplaats naar buiten. Tobias kwam hem tegemoet met de gal van de vis en blies in zijn ogen. ‘Houd moed, vader,’ zei hij, terwijl hij hem bij de hand nam. Hij bracht het medicijn aan en trok met beide handen de vliezen vanuit de ooghoeken weg. Tobit viel Tobias om de hals.
Huilend zei hij: ‘Ik kan je weer zien, jongen. Je bent het licht van mijn ogen.’
En hij dankte God: ‘God zij geprezen, geprezen is zijn grote naam en geprezen zijn al zijn heilige engelen. Moge zijn grote naam ons beschermen. Geprezen zijn al zijn engelen voor eeuwig en altijd. Hij heeft me zwaar beproefd, maar nu kan ik mijn zoon Tobias weer zien.’

 

Psalm 146, 2 + 7 + 8 + 9 + 10

Refr.: Koning is de Heer tot in eeuwigheid.

De Heer wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.c3c44b529b6358d1d3aa10fbb7fde548

De Heer doet recht doet aan de verdrukten,
Hij geeft brood aan de hongerigen.
De Heer bevrijdt de gevangenen.

De Heer opent de ogen van blinden,
de Heer richt de gebogenen op,
de Heer heeft de rechtvaardigen lief.

De Heer beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij,
maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde.

De Heer is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 35-37

Jezus stelde zijn leerlingen herhaalde malen voor de vraag naar zijn persoon. Dat Hij zoon van David zou zijn, namen ze wel aan. Maar hoe kon Hij ook tegelijk Davids meerdere zijn? Het antwoord wil duidelijk maken dat Hij meer was dan een politieke messias, meer dan een mens.

Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” David noemt Hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Van Woord naar leven

Het evangelie van vandaag eindigt met: 'De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.'Dit kwam omdat de mensen de diepe ervaring hadden bij Jezus thuis te komen. Wat Hij zei voelden ze aan als waar. In Jezus herkenden ze de Messias, Degene die komen zou om hen ten diepste tot ware verlossing te brengen. Dat wilde nog niet zeggen dat ze Hem zouden volgen tot het uiterste. We weten dat er onder het kruis maar enkele mensen stonden.Hoe zit dat met ons ? Natuurlijk zullen we zeggen, en terecht, dat ook wij graag naar Jezus luisteren. Jij, die deze site bezoekt, doet dat om naar de woorden van de Heer te luisteren, omdat je zijn woord bemint, omdat je het Woord ontvangt als woorden van God aan u persoonlijk gericht, en aan ons als gemeenschap.Zijn we ook werkelijk bereid Hem te volgen tot het uiterste ? Zijn we bereid niet enkel op te kijken naar het kruis van Jezus, maar ook zelf, mét Hem, deze weg te gaan, gelovend dat deze liefdesweg de hele geloofsgemeenschap en de samenleving waarin we leven doet groeien ?krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,OLYMPUS DIGITAL CAMERA trek ons in de brand van uw liefde. Maak U tot het centrum van ons bestaan. Leer ons in eenheid met U de weg te gaan van het kruis, de weg van de minne tot het uiterste, opdat wij en iedereen die God ons toevertrouwt deelgenoot mogen worden van uw paasgenade: leven voor ieder. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.