Lezingen van de dag – vrijdag 5 juni 2020

 

vrijdag in week 9 door het jaar


Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 3, 10-17

Timoteüs wordt uitgenodigd Paulus’ voorbeeld en zijn leer na te volgen, en hierbij trouw te blijven aan de schriften. Zoals de Heer het lijden niet heeft ontlopen, zo zullen ook zijn leerlingen daarvan hun deel krijgen.

Dierbare,
jij bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding, en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.
Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden.
Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

 

Psalm 119, 157 + 160 + 161 + 165 + 166 + 168

Refr.: Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen.

Met velen zijn mijn vervolgers en belagers,
toch wijk ik van uw richtlijnen niet af.

Uw woord is volkomen betrouwbaar,
elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.

Machtigen vervolgen mij zonder reden,
maar alleen voor uw woorden huivert mijn hart.

Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
zij vinden geen hindernis op hun weg.

Ik verwacht dat U mij redt, Heer,
uw geboden zal ik volbrengen.

Ik houd mij aan uw regels en richtlijnen,
al mijn wegen zijn U bekend.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 35-37

Jezus stelde zijn leerlingen herhaalde malen voor de vraag naar zijn persoon. Dat Hij zoon van David zou zijn, namen ze wel aan. Maar hoe kon Hij ook tegelijk Davids meerdere zijn? Het antwoord wil duidelijk maken dat Hij meer was dan een politieke messias, meer dan een mens.

Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” David noemt Hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Van Woord naar leven

Het evangelie van vandaag eindigt met: 'De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.'Dit kwam omdat de mensen de diepe ervaring hadden bij Jezus thuis te komen. Wat Hij zei voelden ze aan als waar. In Jezus herkenden ze de Messias, Degene die komen zou om hen ten diepste tot ware verlossing te brengen. Dat wilde nog niet zeggen dat ze Hem zouden volgen tot het uiterste. We weten dat er onder het kruis maar enkele mensen stonden.Hoe zit dat met ons? Natuurlijk zullen we zeggen, en terecht, dat ook wij graag naar Jezus luisteren. Jij, die deze site bezoekt, doet dat om naar de woorden van de Heer te luisteren, omdat je zijn Woord bemint, omdat je het Woord ontvangt als woorden van God aan u persoonlijk gericht, en aan ons als gemeenschap.Zijn we ook werkelijk bereid Hem te volgen? En wel met alle consequenties die deze weg met zich kan meebrengen? Jezus volgen is een weg van liefde. Maar deze weg gaat niet altijd over rozenblaadjes. In de diepte is het een weg van vrede en vreugde, maar dikwijls is het ook een weg van zwemmen tegen de stroom in, soms met vervolging (onder welke vorm ook) tot gevolg. Jezus volgen is met Hem meegaan tot onder het kruis; bereid zijn dit kruis te omhelzen, als een weg die we te gaan hebben en bron van genade. Het is deze wereld met haar kinderen liefhebben zonder van haar te zijn. Het is leven van binnen naar buiten, vanuit een innige gehechtheid aan Christus.Zijn we bereid?krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer God, moge uw heilige Geest ons hart beroeren. Moge Hij ons neigen in Christus, opdat we in innige verbondenheid met Hem uw liefde mogen zijn. Voor ieder ons gegeven. In zijn naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.