Lezingen van de dag – woensdag 1 juli 2020

 

woensdag in week 13 door het jaar


Uit de profeet Amos
5, 14-15 + 21-24

God verafschuwt onze feesten en onze vieringen als wij daarbuiten onrechtvaardig leven of onrechtvaardigheid dulden. De profeet Amos klaagt deze wantoestanden scherp aan.

Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de Heer, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk.
Want zo spreekt de Heer: ‘Ik heb een afkeer van jullie feesten, Ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag Ik niet. Ik schep geen behagen in de brand– en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur Ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil Ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

 

Psalm 50, 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 16bc + 17

Refr.: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil in God.

Luister, mijn volk, Ik ga spreken,
Israël, Ik ga tegen je getuigen,
Ik, God, je eigen God.

Ik klaag je niet aan om je offers,
nooit dooft voor mij het offervuur.

Maar de stier uit je stal heb Ik niet nodig,
noch de bokken uit je kooien.

Mij behoren de dieren van het woud,
de beesten op duizenden bergen.

Ik ken alle vogels van het gebergte,
wat beweegt in het veld is van mij.

Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen,
van mij is de wereld en wat daar leeft.

Eet ik soms het vlees van stieren
of drink ik het bloed van bokken ?

Wat baat het dat je mijn geboden opzegt
en mijn verbond in de mond neemt ?

Je haat het als Ik je terechtwijs,
mijn woorden schuif je ter zijde.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 8, 28-34

In letterlijke zin zal het verhaalde feit wellicht bij ons niet voorkomen. Toch klinken ook bij ons, zelfs in ons, soms stemmen als: wat heeft God hiermee te maken ? Zijn aanbod wordt soms als een ongewenste inmenging in onze zaken aangevoeld.

Toen Jezus aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen Hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan.
Ze begonnen te schreeuwen en te roepen: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken?’
Een eind verderop liep een grote kudde varkens te grazen.
De demonen smeekten hem: ‘Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens.’
Hij antwoordde hun: ‘Vooruit!’
Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in, en de dieren kwamen om in de golven.
De varkenshoeders sloegen op de vlucht, en toen ze in de stad kwamen vertelden ze het overal rond, ook wat er met de bezetenen was gebeurd.
Nu trok de hele stad uit, Jezus tegemoet. Toen ze Hem gevonden hadden, verzochten ze Hem dringend hun gebied te verlaten.

Van Woord naar leven

De demonen verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in, en de dieren kwamen om in de golven. De varkenshoeders sloegen op de vlucht, en toen ze in de stad kwamen vertelden ze het overal rond, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu trok de hele stad uit, Jezus tegemoet. Toen ze Hem gevonden hadden, verzochten ze Hem dringend hun gebied te verlaten.De hele stad zocht en vond Jezus. Zij moeten geweldig geschrokken zijn en smeekten Hem hun gebied te verlaten. Zo eindigt het evangelie van vandaag. Schijnbaar waren de mensen bang voor het bovennatuurlijke en voor verdere verliezen. Ze gaven de voorkeur aan de varkens, de ziekte, het kwaad en de demonen boven Jezus die macht heeft over ziekte en boze geesten. Jezus werd door hen verworpen en is vandaar vertrokken. Maar er bleven twee bevrijde mensen als evangelisten achter!Mag Jezus ons bevrijden en scharen we ons achter die twee, of blijven we achter bij de anderen ons wentelend in onwetendheid en ongeloof, in zonde en duisternis…krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer, geef dat wij U mogen welkom heten, ook in de meest duistere plekjes van ons bestaan. Wil ons vooral dààr aanraken met uw liefde, al het donkere ombuigen naar uw licht, ons hele zijn vullen met uw genade. Leer ons het kwaad voorgoed vaarwel te zeggen en U te kiezen als het levend hart van ons leven, door uw liefde te dragen en uit te dragen. Kom Heer Jezus, kom. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.