Lezingen van de dag – woensdag 12 juni 2019

 

woensdag in week 10 door het jaar


Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 4-11

Paulus maakt hier een vergelijking tussen de wet van Mozes en het nieuwe Verbond, waarin hij kan en mag werken dank zij de Geest. Heel zijn bekwaamheid komt van God. De dienst aan de wet, hoewel belangrijk, kon de dood niet overwinnen. De dienst aan de Geest heeft de dood wel overwonnen en zal daarom blijvend zijn.

Broeders en zusters,
groot is ons Godsvertrouwen dankzij Christus. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe Verbond te dienen: niet het Verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht–een glans die verdween–, zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben? Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.
De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft.

 

Psalm 99, 5-9

Refr.: Heilig is de Heer, onze God.

Breng hulde aan de Heer, onze God,
en buig u neer aan zijn voeten.
Heilig is Hij.

Mozes en Aäron waren zijn priesters,
ook Samuël riep zijn Naam.
Riepen zij tot de Heer, Hij antwoordde.

In de wolkkolom sprak Hij hen toe
en zij onderhielden zijn geboden,
de wet die Hij hun gaf.

Heer, onze God, U hebt hun geantwoord.
U was voor hen een God van vergeving
en een God die hun misdaden strafte.

Breng hulde aan de Heer, onze God,
en buig u neer voor zijn heilige berg.
Heilig is de Heer, onze God.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 17-19

Christus wilde door zijn prediking de bestaande wetten niet afschaffen, maar Hij heeft ze aangevuld en vervolledigd. Hij is groter dan Mozes en staat op gelijke voet met God.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.’

Van Woord naar leven

Vanaf vandaag zitten we weer in de ‘tijd door het jaar’. Wat de eerste lezing betreft belanden we middenin de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs.Vandaag, bij Paulus dus, lezen we: ‘Groot is ons Godsvertrouwen dankzij Christus. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe Verbond te dienen: niet het Verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’Gisteren hielden wij in ons Woon- en zorgcentrum onze Pinksterviering. In het preekje dat ik mocht verzorgen, sprak ik over de kracht van de Geest die ons hart in beweging zet. Zo’n beetje wat Paulus vandaag beschrijft. We kunnen wel denken dat we zelf de initiatiefnemers zijn van ons mogelijk goed-doen, maar een christen wijdt dit aan het waaien van de Geest. Natuurlijk hebben we als gelovige wel een aandeel wat ons handelen betreft. Maar dat aandeel bestaat in de keuze die we maken te gaan staan in de wind van de Geest. Het is leven in ontvankelijkheid voor God die in ons komt. Het is je toevertrouwen aan het zachte vuur van de Geest. Het is je eigen ‘ja’ leggen in het grote ‘ja’ van Christus aan de Vader.Onze glimlach naar elkaar toe, onze tederheid, onze dankbaarheid, ons zwijgen, onze aandacht voor elkaar, onze bereidheid tot echt luisteren, ons gebed,… het kan allemaal geschieden in dat zachte waaien van Gods Geest. Als een hemelse tedere bries zal de Geest ons in Christus voeren, zodat Jezus zelf door ons heen zal handelen en bidden.Dat ‘leven in Christus’ is de vervulling waarover het evangelie van vandaag spreekt. Jezus is niets komen afdoen van het aloude gebod van de liefde, integendeel. Hij is er de vervulling van.Laten we deze ‘blijde boodschap’ met hart en ziel belichamen naar allen die we vandaag ontmoeten, en die we gedenken in onze gebeden.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, moge uw Geest ons leven ten diepste bezielen, opdat al ons doen en laten, moge geschieden in dat grote 'ja' van uw Zoon. Dat wij op deze wijze U alle lof mogen toezingen door het volbrengen van het aloude gebod van de liefde; in Christus. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.