Lezingen van de dag – woensdag 13 april 2016

WOENSDAG IN DE DERDE PAASWEEK


Uit de Handelingen van de Apostelen 8, 1-8

De eerste christenvervolging bracht mee dat velen wegvluchtten uit Jeruzalem en de nieuwe godsdienst in andere streken verbreidden. Zo zien we Fillipus in Samaria: hij predikt er de dood en de verrijzenis van Jezus, hij roept op tot bekering en doopt er vele nieuwe christenen. Waar christenen zijn, moet vreugde heersen.
De lezing vraagt ook aandacht voor Saulus, fanatieke vervolger van de christenen, die later de grote apostel Paulus zal worden.

Saulus keurde de moord op Stefanus goed.
Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.
Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem.
Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis.
Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God.
Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

 

Psalm 66, 1-7a

Refr.: U bent mijn rots, mijn vesting.

Heel de aarde, juich voor God,
bezing de eer van zijn Naam,
breng Hem eer en lof. Resurrection-Icon

Zeg tot God: Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.

Laat heel de aarde voor U buigen
en zingen, uw Naam bezingen.

Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag.

Hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.

Laten wij ons dan in Hem verheugen.
Machtig heerst Hij voor eeuwig.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 6, 35-40

‘Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’

Jezus sprak:
‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.
Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien.
Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal Ik niet wegsturen, want Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft.
Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie Hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.
Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’

Van Woord naar leven

Gisteren schreef er iemand op de blog: 'Voor mij is het Woord ook Zijn brood'. Dus niet enkel de eucharistie op zich (brood en wijn) maar ook het Woord. Wat natuurlijk helemaal waar is. Het evangelie beluisteren is Christus ontvangen; niet enkel zijn 'woorden', maar ook Hemzelf. Het Woord beluisteren is Hem binnenlaten, je laten aanraken en omvormen door Hem, zijn genade toelatend.In zekere zin is elk komen van de Heer een reëel komen van Hem. De eucharistie en de andere sacramenten, het Woord, de liturgie in z'n geheel, al die momenten waar we uitgenodigd worden lief te hebben, te vergeven, te werken aan verzoening, is een reëel komen van de Heer.Maar voordat Hij naar ons toekomt via dingen, mensen en situaties, zijn we reeds bewoond door Hem, en kunnen we dus Hem ontvangen vanuit zijn liefde die reeds in ons is. Kunst en roeping is het om in zijn liefde te blijven om Hem te kunnen liefhebben in al datgene waarin Hij tot ons komt.Moge ons dagelijks gebed ons deze genade schenken.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, moge uw heilige Geest ons in diepe slide-11-candleovergave brengen aan uw Zoon in ons hart. Moge dit samenzijn ertoe leiden Hem te erkennen in al die situaties en mensen waardoor Hij naar ons toekomt. Mogen we liefhebben vanuit Hem, in Hem, door Hem, opdat wij in al onze daden een afstraling mogen zijn van uw liefde. Altijd en overal. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.