Lezingen van de dag – woensdag 13 juli 2016

woensdag in week 15 door het jaar


Uit de profeet Jesaja 10, 5-7 + 13-16

Het vraagt heel wat moed en inzicht om de gebeurtenissen van de tijd te verstaan in het licht van Gods plannen. Zelfs het optreden van mensen die tegen God zijn, past volgens Jesaja in dit kader. Zo beschrijft hij het optreden van Assyrië tegen Israël.

Zo spreekt de Heer:
Wee Assyrië, gesel van mijn toorn, stok waarmee Ik in mijn woede sla.
Je koning zend Ik naar een goddeloos volk, Ik stuur hem af op het volk dat mij tergde, om te plunderen en te roven en buit te behalen, en hen te vertrappen als vuil op straat.
Maar zo heeft hij dat niet bedoeld, hij heeft iets anders in de zin, hij streeft naar de ondergang van talloze volken.
Want deze beweerde: ‘Op eigen kracht heb ik dit gedaan, in mijn grote wijsheid–want ik ben wijs! Ik heb grenzen verlegd en volken geplunderd, door mijn macht heb ik hen in het stof doen bijten. Zoals iemand een vogelnest vindt, zo vond ik de rijkdom van die volken, en zoals iemand verlaten eieren verzamelt, zo nam ik heel de aarde in mijn handen. Er was niemand meer die zijn vleugels bewoog of die zijn snavel opende om te tjilpen.’
Schept een bijl op tegen wie ermee hakt? Verheft een zaag zich boven wie hem hanteert? Alsof de scepter heerst over wie hem vastheeft, alsof de stok optilt wie hem omhooghoudt!
Daarom laat God, de Heer van de hemelse machten, zijn weldoorvoede volk vermageren, Hij verteert hun welvaart als door een groot vuur.


Psalm 94, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 14 + 15

Refr.: De Heer zal zijn volk niet verstoten.

Zij vertrappen uw volk, Heer,
onderdrukken uw liefste bezit,
weduwen en vreemdelingen doden ze, Drieeenheid_2
kinderen zonder vader brengen ze om.

De Heer ziet het niet, zeggen ze,
de God van Jakob merkt toch niets.
Kom tot inzicht, onverstandigen.
Dwazen, worden jullie ooit wijs ?

Hij heeft het oor geplant – zou Hij niet horen ?
het oog gevormd – zou Hij niet zien ?
Die de volken leidt, de mensen leert
en vermaant – zou Hij niet straffen ?

Nee, de Heer zal zijn volk niet verstoten,
zijn liefste bezit niet verlaten.
De rechtspraak voegt zich weer naar het recht,
de oprechten van hart sluiten zich aan.


Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-27

Alleen de nederigen van hart maakt Jezus de geheimen van zijn Vader bekend. Zij staan ervoor open. Wie de rede als centrum plaatst van zijn leven heeft het veel moeilijker. Dankbare eenvoud en blije ontvankelijkheid in een geest van diep geloof zijn onmisbare voorwaarden voor het Rijk Gods.

In die tijd zei Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.
Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

Van Woord naar leven

Een mens die zo vervuld is van zichzelf, van zijn eigen gelijk, die mentaal om zijn eigen ego heen draait, of die de wortel van wat goed en kwaad is, kwijt is geraakt omdat hij geen oog wil hebben voor God, zo’n mens kan moeilijk aanvoelen wat het betekent te leven als kind van God.God openbaart zichzelf, zijn aanwezigheid, zijn liefde, aan kinderen. Daarmee bedoelt Jezus in eerste instantie eenvoudige mensen, die zijn als kinderen van God, mensen waar je goedheid tegenkomt, hulpvaardigheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, zachtheid, doorzettingsvermogen, terughoudendheid, wijsheid, inzicht. Mensen die je kunt aanspreken op voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Mensen waarbij je die glimp van Gods genade bespeurt door hun geloof, hoop en liefde.Laat ons eenvoudige mensen zijn; wijze mensen, liefdevol, oprecht en eerlijk. Moeilijk is dat niet. Het is een keuze waar onze samenleving alleen maar beter van wordt. En waar God een gelaat krijgt.Naar woorden van Michel Hagen
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,bee-171369_640 maak ons tot eenvoudige mensen; mensen die leven met het hart, oprecht, liefdevol, eerlijk. Moge Jezus daarbij onze kracht zijn, onze genade te delen in uw liefde. Kom heilige Geest, vervul ons bidden met een diep geloof dat ons doet schenken aan Jezus opdat we in Hem beeld mogen worden van Gods liefde. Amen

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.