Lezingen van de dag – woensdag 16 november 2016

woensdag in week 33 door het jaarbijbel


Uit het boek Apocalyps 4, 1-11

De apostel Johannes tracht Gods grootheid en heiligheid onder woorden te brengen. Allerlei materiaal uit het Oude Testament wendt hij aan. In de Kerk klinkt voortaan een blijvend lied van hulde en dank: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt’.

Ik, Johannes, had het volgende visioen: Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’
Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’
Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: ‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

 

Psalm 150

Refr.: Heilig, heilig, heilig is de Heer !

Loof God in zijn heilige woning,Drieeenheid_2
loof Hem in zijn machtig gewelf,
loof Hem om zijn krachtige daden,
loof Hem om zijn oneindige grootheid.

Loof Hem met hoorngeschal,
loof Hem met harp en lier,
loof Hem met dans en tamboerijn,
loof Hem met snaren en fluit.

Loof Hem met klinkende bekkens,
loof Hem met slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de Heer.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 19, 11-28

Wij zouden zo moeten leven dat wij elk ogenblik verantwoording kunnen afleggen over wat ons is toevertrouwd. Ieder kreeg eigen talenten en mogelijkheden als zovele middelen om het Rijk Gods te helpen uitbouwen.

Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Jezus volgende gelijkenis, aangezien Hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken.
Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.”
Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”
Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.” Zijn meester zei: “Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.”
De tweede kwam zeggen: “Uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht.” Tegen hem zei hij: “Jij krijgt het bestuur over vijf steden.”
Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” Zijn meester zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” En tegen degenen die erbij stonden zei hij: “Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” Ze zeiden tegen hem: “Heer, hij heeft al het tienvoudige!” “Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”’
Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we in de eerste lezing: ‘Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’Lieve mensen, ik zou met u vandaag biddend willen nadenken over iets zeer moois, over iets dat erg waardevol is, namelijk het zogenaamde nachtgebed.Vele mensen denken dat het opstaan ’s nachts, om biddend bij de Heer te zijn, alleen iets is voor monialen. Het is zeker zo dat veel moniale gemeenschappen het nachtelijk gebed in ere houden; hetzij door zéér vroeg op te staan, hetzij door midden in de nacht uit hun slaap te komen om na gebeden te hebben zich weer te ruste te leggen. Het is goed dat zij dit rijk gebeuren in leven houden.Maar het zou spijtig zijn moest men denken dat dit enkel voor monniken is. Nee, elke gelovige kan dit doen. En ik zou zelfs meer zeggen: het is goed dit te doen. Echt waar mensen.De nacht is een bijzondere tijd. Vooral de stilte. De rust, rondom je, is heel bijzonder. De wereld rust. Ze slaapt. Behalve God. Die slaapt niet. God is. Meer: God wacht. God wacht in de dag, maar God wacht ook in de nacht. Dag en nacht staat Hij daar, geopend voor hen die zich naar Hem wenden.Het mooie is om de stilte en de duisternis van de nacht niet te verbreken. Ik bedoel daarmee: wees zelf stil. En als je praat, doe het dan stil. Verbreek de stilte niet. Stilte is heilig. De stilte, ons gegeven, neemt de biddende mens op in haar eigen heiligheid. De stilte is een soort gebedsmantel waarmee God zelf ons kleedt om zo bij Hem te zijn. Zo ook met de donkerte. Natuurlijk kan je een kaarsje aansteken, dat is zelfs goed omdat een kaars spreekt van de Opgestane, maar respecteer de gegeven donkerte tijdens de nacht.En kniel. Kniel voor Hem. Wees je gelovig bewust van zijn aanwezigheid. Aanvoel Hem in diep geloof. Kijk naar Hem. Kijk met de ogen van je ziel. Ja, van aangezicht tot Aangezicht. Laat je bestralen door zijn liefde.Geen woorden. Geen actie. Niets. Enkel Hij in Christus, en jij. In de stilte. In de donkerte. In het niets. In de leegte. Laat het zo zijn.Open je handen. Open je hart, met een diep verlangen arm te zijn. Arm voor Hem. Leeg. Beschikbaar.En blijf. Geen klok. Drink. Ween. Neig.Aanvoel je Hem ? Goed. Aanvoel je Hem niet ? Ook goed. Hij is er. Laat dat volstaan.Lieve mensen, het nachtgebed … zo mooi ! Het is als de schoot van Maria … vol van genade.Amen.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heilige Geest,zz - Pinksteren 5 beziel ons met U. Neem ons op in de liefde tot de Vader. Wees de ziel van ons gebed. Bij dag, bij nacht. Kom heilige Geest, kom vlam van liefde. Ontsteek in ons het vuur van overgave. Maak ons arm, maak ons leeg. Leer ons bidden in Christus. Kom oh Geest, verteer ons in U. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.