Lezingen van de dag – woensdag 16 sept. 2015

WOENSDAG IN WEEK 24 DOOR HET JAAR


Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 3, 14-16

Paulus schrijft in het kort aan zijn naaste medewerker Timoteüs waarop het geloof van de Kerk berust. Het is op Christus die ons God heeft geopenbaard, die trouw is geweest aan de Geest en Gods menslievendheid heeft laten zien aan heel de wereld. Daarom heeft de Vader Hem verheerlijkt en blijft Hij verder voor ons zorgen.

Dierbare,
Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.
Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.

 

Psalm 111, 1-6

Refr.: Genadig en liefdevol is de Heer.

Ik wil de Heer loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.TrinityStBenedicts

Machtig zijn de werken van de Heer,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de Heer.

Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen,
eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.

Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 7, 31-35

Johannes de Doper werd niet aanvaard omdat hij een ascetisch leven leidde; Christus werd niet aanvaard omdat Hij at en dronk. Sommige mensen gedroegen zich echt wel als grillige kinderen. Waren ze openhartig geweest, ze zouden de tekenen van God hebben onderkend, want de Wijsheid raakt het hart van de eenvoudigen.

Jezus sprak:
‘Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.”
Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: “Hij is door een demon bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen: “Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.”
En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’

Van Woord naar leven

Het is eigen aan alle tijden dat mensen (zowel gelovigen als niet-gelovigen) een eigen beeld van Jezus probeerden te schetsen. Dikwijls was het dan zo dat dat beeld netjes paste in het kopje van degene die het beeld schiep. Hoe dan ook: zelf een beeld van Jezus willen scheppen zal altijd een beeld blijven geboetseerd op mensenmaat.Waarom niet gewoon luisteren naar wat de Bijbel over Jezus zegt: Het Woord dat vlees is geworden, Gods welbeminde Zoon in wie Hij welbehagen heeft, beeld van de Vader, belichaming van het ‘ja’. Wie de evangelies biddend leest komt gelovig te weten wie Jezus was, wat zijn zending was, hoe Hij onder ons aanwezig was en is, wat Hij vraagt, en zo meer.Niet dat een mens zelf niet mag nadenken over wie Jezus was. Er mag en moet over gestudeerd worden. Ja hoor, ook met kritische blik. Geen enkel probleem. Maar er bestaat ook zoiets als ‘studeren in de Geest’. Dat wil zeggen studeren met een open hart voor wat de Geest ons wil openbaren. Niet enkel in het gebed komt God naar ons toe, maar ook in de studie. Waarom zou God zich afzijdig houden van hem die studeert ? Net zoals in het gebed kan God zich openbaren in de studie over Hem of Jezus, in het bestuderen van de Bijbel, in het kennisnemen van de kerkgeschiedenis (waar Hij wel en niet werkzaam was), in het kennen van heiligenlevens, in het zichzelf willen onderdompelen in de vele spiritualiteiten die het christendom kent, en zo meer. Het komt erop neer biddend te studeren, met een arm en open hart, diep verlangend de ‘waarheid’ te mogen kennen over God, Jezus, zijn boodschap, de Kerk met grote K, zijn roep tot ieder van ons, enz…Laat ons het beeld van Jezus niet te snel zelf invullen. Als we met vragen over Hem zitten laten we dan de evangelies lezen, en herlezen, dagelijks, studieus en biddend. Laten we er met elkaar over praten, biddend dat de Heer zichzelf mag openbaren doorheen het ‘goede gesprek'. En als we vragen hebben over God, wees dan die mooie woorden van Jezus indachtig: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’.Dus wil je weten wie God is, leer dan Jezus kennen. En Jezus leer je kennen in de evangelies. Zo ‘eenvoudig’ is dat.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,Pentecost1 leg in ons het diepe verlangen God te willen kennen zoals Hij is. Niet wat wij denken over Hem is van belang, wel wat Hij is voor ons. Maak ons innerlijk arm, vol liefde voor zijn ‘komen in ons’. Kom heilige Geest, maak ons tot biddende mensen. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.