Lezingen van de dag – woensdag 16 sept 2020

woensdag in week 24 door het jaar

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 12, 31 – 13, 13

De leden van een christengemeenschap krijgen verschillende genadegaven tot opbouw van het geheel. Maar zonder de liefde dient dit alles tot niets. De liefde bezielt alle gedragingen. Ze zal ook blijven als wij God definitief zullen ontmoeten.

Broeders en zusters,
richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen; had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen; had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn; had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan; want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Psalm 33, 2 + 3 + 4 + 5 + 12 + 22

Refr.: Heer, op U is al onze hoop gevestigd.

Huldig de Heer bij de klank van de lier,
speel voor Hem op de tiensnarige harp.

Zing voor Hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.

Oprecht is het woord van de Heer,
alles wat Hij doet is betrouwbaar.

Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft,
de natie die Hij verkoos als de zijne.

Schenk ons uw trouw, Heer,
op U is al onze hoop gevestigd.

Uit het evangelie volgens Lucas 7, 31-35

Johannes de Doper werd niet aanvaard omdat hij een ascetisch leven leidde; Christus werd niet aanvaard omdat Hij at en dronk. Sommige mensen gedroegen zich echt wel als grillige kinderen. Waren ze openhartig geweest, ze zouden de tekenen van God hebben onderkend, want de Wijsheid raakt het hart van de eenvoudigen.

Jezus sprak:
‘Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.”
Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: “Hij is door een demon bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen: “Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.”
En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’

Van Woord naar leven

Het is eigen aan alle tijden dat mensen (zowel gelovigen als anders- en niet-gelovigen) een beeld van Jezus proberen te schetsen. Dat is goed en nodig. Maar het is ook riskant en soms zelfs gevaarlijk. Dikwijls gebeurt dit namelijk op zo’n wijze dat dat beeld netjes in het hoofd past van degene die het beeld schetst; geboetseerd op eigen mensenmaat, maar ver verwijderd van wat is. En als men dit beeld dan nog gaat verkondigen… tja…
We moeten er uiterst voorzichtig en met veel liefde mee omgaan.

Niet dat een mens zelf niet mag nadenken over wie Jezus was. Er mag en moet over nagedacht en gestudeerd worden. Ja hoor, ook met kritische blik. Geen enkel probleem.

Van belang is te luisteren naar wat de Bijbel over Jezus zegt: Het Woord dat vlees is geworden, Gods welbeminde Zoon in wie Hij welbehagen heeft, beeld van de Vader, belichaming van het ‘ja’ en van de liefde. Wie de evangelies biddend leest komt gelovig te weten wie Jezus was, wat zijn zending was, hoe Hij onder ons aanwezig is, wat Hij vraagt, en zo meer.

Er bestaat ook zoiets als ‘studeren in de Geest’. Dat wilt zeggen: studeren met een open hart voor wat de Geest ons wilt openbaren. Niet enkel in het gebed komt God naar ons toe, maar ook in de studie. Waarom zou God zich afzijdig houden van de mens die Hem bestudeert? Net zoals in het gebed kan God zich openbaren in de studie over Hem of Jezus, in het bestuderen van de Bijbel, in het kennisnemen van de kerkgeschiedenis (waar Hij soms wel en soms niet werkzaam was), in het kennen van (echte) heiligen, in het zichzelf willen onderdompelen in de vele spiritualiteiten die het christendom kent, en zo meer.
Het komt erop neer biddend te studeren, met een arm en open hart, diep verlangend de ‘waarheid’ te mogen kennen over God, Jezus, zijn boodschap, de Kerk met grote K, zijn roep tot ieder van ons, enz…

Laat ons het beeld van Jezus niet te snel zelf invullen. Als we met vragen over Hem zitten laten we dan de evangelies lezen, de brieven, en deze steeds herlezen, dag na dag, studieus en biddend. Laten we er met elkaar over praten, biddend dat de Heer zichzelf mag openbaren doorheen het ‘goede gesprek’.

En als je er niet uitkomt, overweeg die dan die mooie woorden van Jezus: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’. Aanschouw de eucharistie, kijk naar het kruis, zie de Opgestane, kijk je medemens in de ogen, zie waar de liefde vraagt bemind te worden, enz.

Wil je weten wie God is, leer dan Jezus kennen. Word vriend van Hem, verwelkom Hem steeds dieper in je leven, ga met Hem mee waarheen Hij je ook voert, en leer van Hem, verinnig je met Hem, word zijn liefde.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest,
leg in ons het diepe verlangen God te willen kennen zoals Hij is. Niet wat wij denken over Hem is van belang, maar wel wat en wie Hij voor ons is. Maak ons innerlijk arm, vol liefde voor zijn komen in ons. Kom heilige Geest, maak ons tot biddende mensen.
Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.