Lezingen van de dag – woensdag 18 sept 2019

 

woensdag in week 24 door het jaar


Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 3, 14-16

Paulus schrijft in het kort aan zijn naaste medewerker Timoteüs waarop het geloof van de Kerk berust. Het is op Christus die ons God heeft geopenbaard, die trouw is geweest aan de Geest en Gods menslievendheid heeft laten zien aan heel de wereld. Daarom heeft de Vader Hem verheerlijkt en blijft Hij verder voor ons zorgen.

Dierbare,
Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.
Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.

 

Psalm 111, 1-6

Refr.: Genadig en liefdevol is de Heer.

Ik wil de Heer loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.

Machtig zijn de werken van de Heer,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de Heer.

Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen,
eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.

Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 7, 31-35

Johannes de Doper werd niet aanvaard omdat hij een ascetisch leven leidde; Christus werd niet aanvaard omdat Hij at en dronk. Sommige mensen gedroegen zich echt wel als grillige kinderen. Waren ze openhartig geweest, ze zouden de tekenen van God hebben onderkend, want de Wijsheid raakt het hart van de eenvoudigen.

Jezus sprak:
‘Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.”
Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: “Hij is door een demon bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen: “Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.”
En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’

Van Woord naar leven

‘Ik wil de Heer loven met heel mijn hart’, lezen we vandaag in het eerste vers uit psalm 111.De Heer lof brengen gebeurt heel dikwijls doorheen gezang, gebed, muziek, … Hoe mooi en waardevol is het via deze wegen God lof te betuigen. Op deze wijze God lof toezingen is zo verheven dat het misschien wel belangrijker is dan voortdurend dingen te vragen aan God.Maar toch, zo denk ik, is er nog één zaak die nog verhevener is. En dat is namelijk te leven in zijn liefde, er te zijn in liefde, de dingen te doen in zijn liefde. Dat is het hoogste. Het is tevens de kern van ons bestaan, de zin van ons leven, onze roeping, onze stuwing, onze oorsprong, en ons doel dat ooit z’n voltooiing zal vinden in het eeuwig leven bij en in onze Drie-ene God. Moest iemand twijfelen aan het feit dat de liefde het hoogste is, lees het ‘Hooglied van de liefde’ er eens op na bij Paulus (1 Kor. 13, 1-13)Wel, vanuit het psalmvers hierboven aangehaald, wil ik u vandaag uitnodigen God lof te brengen op al die plekken waar je op deze dag komt, naar alle mensen toe die je vandaag ontmoet, in al de dingen je tijdens deze dag doet; door alles te omhelzen met liefde, met de liefde van de Heer, en vanuit de liefde van de Heer. Ja, vanuit Hem die ons bewoont en bezielt. Als het kan: in blijheid. Niet als kartonnen dozen, maar als blijde en dankbare mensen die leven vanuit het Pasen van de Heer; zijn opstanding in ons. Mogen we mensen zijn die vreugde vinden in het beminnen van het Leven, in het graag zien van de ander, in alles met liefde te doen.En natuurlijk: laten we God ook loven doorheen gebed en zang, absoluut.Moge ons gebed én leven één grote lofzang zijn voor God: een levenslied van schone Liefde.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, leer ons lief te hebben in uw Pasen. Alle dagen van ons leven. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.