Lezingen van de dag – woensdag 2 jan 2019

 

woensdag na 1 januari


Uit de eerste brief van Johannes 2, 22-28

Als ons geloof in Jezus Christus levend blijft, dan blijven wij in Hem, en zijn wij zeker van onze verbondenheid met de Vader. Trouw in het geloof is uiteindelijk trouw aan de persoon van Jezus.

Vrienden,
bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.
Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.
Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven.
En dit is wat Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.
Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden.
Wat uzelf betreft: de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.

 

Psalm 98, 1-4

Refr.: Juich de Heer toe, heel de aarde.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 1, 19-28

Johannes de Doper wordt ondervraagd over zijn zending. Men vermoedde immers dat hij de Messias was. Maar Johannes blijft zichzelf en zijn roeping trouw. Hij wil geen populariteit en wijst bewust naar Hem die als onbekende reeds onder de mensen aanwezig is: Jezus, de ware Messias.

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’
20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’
Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’
Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’
‘Bent u de profeet?’ ‘Nee’, antwoordde hij.
‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben–wie zegt u zelf dat u bent?’
Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’
De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’
‘Ik doop met water’, antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij die na mij komt; ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’
Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Van Woord naar leven

“Blijf dus in Hem, kinderen”, zo lezen we vandaag in de eerste lezing uit de eerste brief van Johannes.Lieve mensen, we zijn aan het begin van het jaar, en velen maken dan goede voornemens. Soms spreken we die tot elkaar uit, soms zijn het voornemens die we in de stilte van ons hart maken. En dat is het goede aan een jaarwissel. Het is voor vele mensen een nieuwe start, zich voornemend bepaalde dingen waar te maken. En daar dit dikwijls mooie en edele dingen zijn, is dat alleen maar toe te juichen.Voor wie nog geen voornemen had, of voor wie er nog eentje bij wil: Johannes doet ons vandaag een voorstel, namelijk ‘in de Heer blijven’. Wie dit dagelijks ter harte neemt, trouw dus aan zijn voornemen, zal een mooie weg gaan. Het zal misschien een geheel nieuwe weg worden, of een vernieuwde weg van een bestaande weg. Alleszins een weg die getekend zal zijn door Christus’ aanwezigheid. ‘In Hem’ leven, betekent immers een levenswandel gaan waar je jezelf aan Hem toevertrouwt, zodat Hij de ziel wordt van je bestaan. In alle graagte zul je toelaten dat Hij je leven richting geeft, gestalte en vorm. Meer en meer zul je de weg gaan die God in zijn Zoon met je wilt gaan. Je diepste ‘ik’, dat misschien tot nu toe dikwijls verborgen bleef, zal tot leven komen. Ja, je zult je ware identiteit ontdekken, je oer-roeping: je geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis.Met vallen en met opstaan, doorheen trouw en af en toe weglopen. Als een goede herder zal Christus altijd zijn schapen weer gaan opzoeken om hen terug te brengen naar Gods stal en kudde. God zou God niet zijn moest Jezus dit laatste niet doen. Dat is namelijk liefde, en daar God liefde is, kan Jezus niet anders dan Gods barmhartigheid belichamen. Dus geen nood wanneer je in jezelf vaststelt dat het even niet lukt, dat je zelfs ontrouw was aan Hem. De Heer zal altijd op je wachten. Meer: Hij zal je komen opzoeken.Dus, voor wie wil, laten we voor 2019 het voornemen maken ‘in de Heer’ te blijven, deze weg te gaan, daarin te (willen) groeien.Het zal een jaar worden van gehoor geven aan, een jaar van ware vrijheid. En in de diepte een jaar van ‘vreugde’; van diepe paasvreugde, ‘in de Heer’.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, moge uw Geest ons ten diepste bezielen, opdat wij onze levenswandel mogen gaan in Christus, opdat Hij ons leven mag worden, opdat wij uw wil mogen volbrengen, opdat op deze wijze de kerk U mag belichamen. Om deze genade bidden wij U, in Christus, onze Broeder en Heer. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.