Lezingen van de dag – zaterdag 10 september 2016

zaterdag in week 23 door het jaarbijbel


Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 10, 14-22

Christus-gezinden komen regelmatig samen om naar hun opdrachtgever te luisteren. Zij komen er hun gezindheid vernieuwen. Samen met Christus bieden ze dan weer hun gegeven-zijn aan de Vader aan. De Vader aanvaardt dit offer. Als bewijs hiervan geeft Hij hen het Lichaam van zijn Zoon in handen. Nu kunnen zij meer Lichaam van Christus worden.

Geliefde broeders en zusters, u moet u verre van afgodendienst houden.
Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Kijkt u eens naar het volk van Israël. Hebben tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt?
Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen.
U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan Hij?

 

Psalm 116, 12 + 13 + 17 + 18

Refr.: Ik zal de Naam aanroepen van de Heer.Drieeenheid_2

Hoe kan ik de Heer vergoeden
wat Hij voor mij heeft gedaan ?

Ik zal de beker van bevrijding heffen,
de Naam aanroepen van de Heer.

U wil ik een dankoffer brengen,
ik zal de Naam aanroepen van de Heer.

Ik zal mijn geloften aan de Heer inlossen,
in het bijzijn van heel zijn volk.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 43-49

Men kan het christendom perfect kennen. Men kan er zelfs over waken dat de inhoud van het christendom niet vervalst wordt. Dit heeft zijn nut en moet ook gebeuren. Maar de meeste overtuigingskracht gaat uit van hem die doet wat hij voorhoudt, van iemand die goede vruchten draagt.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg?
Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.
Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Van Woord naar leven

Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.'Wie zijn leven op Christus bouwt, en daarnaar leeft, hoeft geen angst te hebben voor niets of niemand. Het mag stormen rondom hem, de aarde mag beven, overstromingen mogen beuken, zijn innerlijk huis zal overeind blijven. Hoe dat komt ? Omdat hij leeft in Christus. Hij leeft een leven dat getekend is door overgave aan de Heer.Dus een volmaakt iemand… Nee hoor, dat hoeft het helemaal niet te zijn. Ook een lang niet volmaakt persoon kan leven in overgave aan de Heer. Hij is op weg, zoals de meesten van ons. Hij zondigt, knoeit, maakt er dikwijls een potje van, maar in de diepte bemint hij de Heer, en leeft met de diepe innerlijke intentie te groeien in God. Met vallen, en telkens opnieuw weer opstaan. Maar elke keer opnieuw weet hij zich weer ontvangen door de Heer, mag hij weer opstaan door Gods barmhartigheid die de Heer in overvloed schenkt aan ieder die naar Hem wenkt. Dus het evangelie van vandaag gaat niet enkel over heiligen, maar ook over ieder van ons.Toch is ook goed te groeien. Zondigen, wetend dat je toch telkens opnieuw ontvangen wordt is te gemakkelijk. Nee, we moeten de werkelijke intentie hebben om te groeien, niet door eigen krachtpatserij, maar door de genade ons geschonken. Innerlijk arm worden, de Heer met zijn genezing willen ontvangen en dragen, is een van de sleutels om te groeien in de Heer. Bid dagelijks, arm van geest, maak je leeg voor Hem, heet Hem welkom, geef je zondigheid en de neiging daartoe af, en kies. Kies voor Hem, kies voor afstandsname van zondige neigingen. En ja, ga op Hem, vertrouw op Hem, leef met Hem en in Hem.En maak je vooral geen illusies, er zullen momenten zijn dat je wéér zult vallen. Geen paniek, maar eerlijk berouw, dankbaar dat de Heer je nog maar eens zal ontvangen.Hij bemint je. Bemin zijn liefde, en je zal groeien.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,zz - Pinksteren 8 leer ons te bouwen op U, ook als wij zondigen of neigen tot zonde. Mogen wij dan U kiezen als degene die ons ten diepste zal genezen. Kom heilige Geest, en zet ons aan de juiste weg te gaan. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.