Lezingen van de dag – zaterdag 12 sept. 2015

ZATERDAG IN WEEK 23 DOOR HET JAAR


Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 1, 15-17

Het is gemakkelijk gezegd dat Christus gekomen is voor de zondaars en niet voor de rechtvaardigen. Als wij ook in de praktijk dezelfde levenshouding willen doorvoeren is het niet meer zo makkelijk. Misschien gaat het beter als wij zelf de dagen herinneren van onze eigen zondigheid, zoals Paulus doet.

Dierbare,
deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie Hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

 

Psalm 113, 1-7

Refr.: De Naam van de Heer zij geprezen.

Loof, dienaars van de Heer, b4863c8e11af33fbd463de21ce3cbc01
loof de Naam van de Heer.

De Naam van de Heer zij geprezen,
van nu tot in eeuwigheid.

Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de Naam van de Heer.

Verheven boven alle volken is de Heer,
verheven boven de hemel zijn luister.

Wie is gelijk aan de Heer, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft ?

Die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde ?

Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 43-49

Men kan het christendom perfect kennen. Men kan er zelfs over waken dat de inhoud van het christendom niet vervalst wordt. Dit heeft zijn nut en moet ook gebeuren. Maar de meeste overtuigingskracht gaat uit van hem die doet wat hij voorhoudt, van iemand die goede vruchten draagt.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg?
Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.
Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Van Woord naar leven

'Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort', zegt Jezus ons vandaag.Wat ons opvalt is dat Jezus hier twee keer het woord schatkamer gebruikt: een goede schatkamer en een slechte schatkamer. Maar beiden een schatkamer. Een schat is iets waarvan je houdt, iets waar je blij mee bent, iets dat je diep koestert. Zoals je van het goede kunt houden, kun je dus schijnbaar ook van het kwade houden. Meer: je kan dat kwade koesteren, het bij je willen houden.Een mens leeft vanuit zijn hart. Wiens hart gelijkt op een goede schatkamer leeft vanuit het goede. Wiens hart gelijkt om een slechte schatkamer leeft vanuit het kwaad in zijn hart.Vraag is: hoe is het met ons hart gesteld ? Is het een goede schatkamer, of is het een slechte schatkamer ?Laat ons hopen het eerste. En enkel en alleen het eerste. Dus niet een beetje het eerste en een beetje het tweede, maar enkel het eerste.Als ons hart gelijkt op een goede schatkamer mogen we ons diep gelukkig prijzen. Zulk een hart is namelijk vervuld van God zelf van wie alle Goeds komt. Vanuit Gods inwoning zullen we het goede, God zelf, belichamen. Hij zal dat door ons bewerkstelligen in zijn Zoon Jezus. Ja, Jezus zal in ons en met ons het goede handen en voeten geven. Wij samen, Hij en wij. En wij samen als gemeenschap in Hem.Het hart dat op een slechte schatkamer gelijkt zal geen goeds voortbrengen, integendeel. Het zal vruchten voortbrengen eigen aan zijn inhoud: slechte vruchten, kwade vruchten.Als we kijken naar ons dagelijks leven kijken weten we dat het bij ons niet echt het ene of het andere is. Heel zeker eten we van beide walletjes. Eigenlijk is dat niet goed. Hoe verleidelijk het kwaad ook soms is: kwaad is kwaad, en daarmee uit. En eigenlijk zouden we daar kom-af mee moeten maken. Gewoon gedaan daarmee.Laat ons bidden dat we daarvoor zouden kiezen. Radicaal. Laat ons de Heer om hulp vragen. Hij is gekomen voor de zieken, voor ieder dus die van de twee walletjes eet.Alé hop, talm niet. Hij wacht op je.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,images moge ons hart vervuld zijn met uw aanwezigheid, met de mensgeworden goedheid van God. Mogen wij dan, vanuit deze goede schatkamer, goede vruchten voortbrengen: Gods vruchten. Vruchten van liefde en vrede, van vergeving en barmhartigheid, van eenheid en broederschap. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.