Lezingen van de dag – zaterdag 13 april 2019

 

zaterdag in de 5e week van de vasten


Uit de profeet Ezechiël 37, 21-28

Ezechiël heeft goed nieuws voor zijn landgenoten in ballingschap. Zij zullen terug één volk worden. Zij zullen terugkeren naar hun land. De geboden zullen zij opnieuw leren kennen en de wetten werkelijk onderhouden. De oude droom zal in vervulling gaan: er zal terug eenheid groeien rond één koning en één tempel.

Dit zegt God, de Heer:
Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, Ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren.
Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken.
Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden, Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn.
David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben.
Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven.
Ze zullen wonen in het land dat Ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn.
Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan.
Bij hen zal Ik wonen; Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
En de volken zullen beseffen dat Ik, de Heer, Israël heilig doordat mijn heiligdom voor altijd in hun midden is.

 

Jer. 31, 10-13

Refr.: De Heer zal ons hoeden, zoals een herder zijn kudde.

Volken, luister naar de woorden van de Heer,
vertel het verder op de verste eilanden:
Hij die Israël verstrooid heeft,
zal het samenbrengen en het hoeden,
zoals een herder zijn kudde.

Want de Heer verlost het volk van Jakob,
Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij.
Zij komen juichend naar de Sion,
stralend van vreugde om de gaven van de Heer:
koren, wijn, olijfolie,
en geiten, schapen, koeien.

Zij gedijen als een waterrijke hof,
nooit meer zal het hun aan iets ontbreken.
Meisjes dansen vrolijk in de rei,
jongens en grijsaards dansen mee.
Hun rouw verander Ik in vreugde, Ik troost hen,
hun verdriet vergeten zij.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 11, 45-56

De opwekking van Lazarus heeft beroering gebracht. Wie is toch die Jezus? De hogepriesters en de Farizeeën zijn niet blind voor de gevolgen. Ook politieke speculaties spelen een rol: hoe zal de Romeinse bezetter reageren bij een revolutie? De evangelist Johannes ziet in de politieke beslissing van Kajafas ook een profetisch woord: ‘Het is beter dat één man sterft voor het volk dan dat het hele volk verloren gaat’.

Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem.
Maar enkelen gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
Daarop riepen de hogepriesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’
Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’
Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen.
Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden.
Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen.
Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen.
Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest komen?’

Van Woord naar leven

Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen. Zo lezen we vandaag in het evangelie.Morgen is het Palmzondag. We staan voor de Goede Week. Doorheen de liturgie zullen we woorden en vieringen aangeboden krijgen, die ons, doorheen het gebeuren van voetwassing en passie, zullen voorbereiden op het grote feest van Pasen; de opstanding van de Heer.Maar, liturgisch gezien, heeft Jezus eerst nog zware dagen voor de boeg. Hij weet waar Hij voor staat, en trouw aan zijn zending zal Hij deze weg ook gaan.Jezus is geen wegloper, in tegenstelling tot vele van zijn volgelingen van toen, en al die zogenaamde volgelingen doorheen de geschiedenis tot op vandaag. Tijdens zijn openbaar leven heeft Jezus duizenden, misschien tienduizenden, volgelingen gekend. Onder het kruis stonden maar drie mensen die Hem tot daar volgden. Om maar te zeggen…Vandaag lezen we dat Jezus het gesprek met de Joden niet meer aanging. Alles was zowat gezegd. Hij zocht de stilte op, Hij trok naar ‘de omgeving van de woestijn’, zo staat er. In Efraïm verbleef Hij samen met z’n leerlingen. Ter voorbereiding van wat komen zou…Ik wil u uitnodigen, geliefde mensen, de komende week, de lezingen die de liturgie ons aanbiedt, en de vieringen moest u deze kunnen bijwonen, echt diep ter harte te nemen. Opdat het een genadevolle week zou worden; voor uzelf, uw geliefden, de Kerk en de wereld.Ga deze dagen voor Pasen, nog even mét Jezus, naar de ‘de omgeving van de woestijn’; naar de stilte, uw stilte, de stilte van God, om je naar Hem te keren, om van Hem te ontvangen.Heel graag wens ik ieder van u een gezegende en genadevolle Goede Week toe.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer, moge uw Geest met ons zijn tijdens de komende Goede Week. Mogen wij doordrongen worden van het mysterie van de eucharistie, van de voetwassing, van uw passie, van de stiltetijd voor het paasfeest, om met Pasen verenigd met U op te staan in de Vader om uw Vrede uit te zingen naar allen en alles. Ja, moge uw Geest met ons zijn de komende dagen. In uw naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.