Lezingen van de dag – zaterdag 13 juni 2020

 

zaterdag in week 10 door het jaar


Uit het eerste boek Koningen 19, 19-21

Zoals Mozes Jozua koos tot zijn opvolger, zo kiest Elia hier Elisa als zijn dienaar. Hij doet dat door hem zijn mantel op te leggen. Elisa verlaat zijn dagelijks werk en stelt zich helemaal ter beschikking van de Heer. Alles verlaten en zich helemaal geven zijn de kenmerken van iedere echte roeping.

Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen.
Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder’, zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’
‘Doe wat je wilt’, zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’
Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

 

Psalm 16, 1 + 2a + 5 + 7 + 8 + 9 + 10

Refr.: Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft.

Behoed mij, God, ik schuil bij U.
Ik zeg tot de Heer: U bent mijn Heer.

Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
U houdt mijn lot in handen.

Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

Steeds houd ik de Heer voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 33-37

Eden en krachttermen zijn een uiting van het verlangen van mensen om te beschikken over het goddelijke, om heilige dingen ten dienste te stellen van zichzelf. Jezus wijst deze profanatie van Gods heerlijkheid totaal af.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.”
En Ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken.
Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: ‘Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.’Het gaat hier om een ‘ja’ tot God, en ook om een ‘neen’ voor God, een ‘neen’ tegen het kwaad. Heel dikwijls zijn we hier lauw in, niet echt eerlijk. We zeggen wel ‘ja’, maar in de praktijk is dat ‘ja’ niet altijd even zuiver, niet altijd even vol. De intentie is er gewoonlijk wel, maar het werkelijke doen laat soms te wensen over.Innerlijke angst staat ons dikwijls in de weg om ons volledig te geven; angst om lief te hebben, angst onszelf te verliezen, angst voor de gevolgen,… Menselijk gezien is dat ook begrijpelijk. Wie zich immers ten volle geeft aan Heer (aan de liefde) moet in actie schieten, zal moeten afsterven aan al wat uit den boze is, kan niet meer voor zichzelf leven,… Da’s heel wat, en daar heeft een mens wel eens angst voor.Maar hoe menselijk die angst ook moge zijn, langs de andere kant is het ook vreemd. Want in de diepte weten we maar al te goed dat het gevolg van het zich geven aan de Heer een werkelijk Pasen tot gevolg heeft, iets waar we in de diepte allemaal naar verlangen. Merkwaardig dat een mens zich daar zo moeilijk aan kan, of durft, toevertrouwen.Laten we de angst om lief te hebben varen, en laten we ons geven aan de Liefde, aan de Heer, opdat Hij zijn weg door ons heen mag gaan.Laat ons ‘ja’ zeggen, en moge ons ‘ja’ een echt ‘ja’ zijn.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer, leer ons ja te zeggen tot U; geheel en zuiver. Leer ons nee te zeggen tegen het kwaad; onvoorwaardelijk en totaal. Zo zullen we beschikbaar zijn voor uw leven in ons. Neem ons op, Heer, in U. In uw naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.