Lezingen van de dag – zaterdag 14 juli 2018

zaterdag in week 14 door het jaar


Uit de profeet Jesaja 6, 1-8

Het ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit’, hoort tot het roepingsvisioen van de profeet Jesaja. De oneindige afstand die de mens scheidt van God, wordt door God zelf overbrugd. Zo kan en wil Jesaja met Hem samenwerken.

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.
Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.
Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien.’
Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’
Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal Ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’
Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

 

Psalm 93, 1-5

Refr.: Heiligheid is van uw huis het sieraad.

De Heer is koning, met hoogheid is Hij bekleed,
de Heer is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.

Vast staat van oudsher uw troon,
u bent van alle eeuwigheden.

De stromen verheffen, Heer,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.

Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige Heer.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
Heiligheid is van uw huis het sieraad,
Heer, tot in lengte van dagen.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 24-33

Jezus geeft hier drie motieven om niet bang te zijn te midden van de vervolging: het koninkrijk zal zich openbaren, het ware leven dat God schenkt kan niet vernietigd worden, en Hij waakt over allen en vooral over zwakken en eenvoudigen.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken?
Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden.
Wat Ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken.
Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Van Woord naar leven

Vandaag eindigt de eerste lezing met de krachtige woorden van de profeet Jesaja: ‘Hier ben ik, stuur mij.’Jesaja spreekt deze woorden uit nadat hij zich eerst te min voelde om zich gezonden te weten door God. Hij voelde zich zondig, te midden van een zondig volk. God zag echter zijn nederigheid en zond een engel die hem aanraakte met een gloeiende kool en daarmee zijn zonden wiste. Na deze reiniging stelde Jesaja zich beschikbaar voor het werk van God.Ik wil met u vandaag nadenken over de barmhartigheid van God die ons in staat stelt beschikbaar te worden voor zijn werk.Wanneer een mens, nederig en berouwvol, zich naar God wendt zal God deze mens aanraken, en wel met zijn barmhartige en vergevingsgezinde liefde. Het is niet goed met onze zwakheden en zonden alleen te blijven. God komt in Jezus naar ons toe om het zieke in ons leven te genezen. Mag Jezus aub doen wat Hij in het evangelie beloofd heeft ? Ja, laten we Hem welkom heten in al onze duistere kantjes, opdat Hij ons kan helen en alles kan keren naar zijn licht. Deze vergeving en genezing zal ons ten diepste bevrijden. Een zwaaar juk zal van ons afvallen en er zal ruimte en energie vrijkomen voor iets anders. Namelijk voor het werk van de Heer. Wie de levenskunst verstaat te leven in Gods barmhartigheid zal met Jesaja kunnen zeggen: 'Hier ben ik, stuur mij'.Vrij gemaakt door de Heer zal er een liefde in ons ontstaan voor het werk van God. Liefde wekt liefde op. Als je het toelaat dat de Heer je aanraakt, zal dat liefde in je opwekken. En als je je bewust wordt dat het wel degelijk God was die je heeft aangeraakt, zul je maar al te graag je ten dienste stellen van zijn liefde in Kerk en wereld.Lieve mensen, we zijn allemaal zondig, maar laten we erover waken dat dit bewustzijn ons niet naar beneden haalt. Laten we ons hoofd oprichten, ons hart wenden naar de Heer. Heet Hem welkom, werp je in zijn armen, laat u door Hem aanraken, laat zijn genezingsgenade toe.En je zult merken dat er een energie in je vrijkomt die je in staat zal stellen een ware leerling en volgeling te worden van Jezus.Wat een mens ook heeft uitgespookt in zijn leven … voor God is nooit iemand verloren, Hij gooit nooit iemand weg. Integendeel. Hij zal in Christus het verloren schaap opzoeken, het op z’n schouders nemen, om het te brengen naar z’n diepste thuis: het zijn in de Vader.Moge de Kerk (wij allen dus) op deze wijze belichamer zijn van Heer; dankbaar dat ze instrument mag zijn van God. En moge de Kerk zich ook laten omhelzen door de Heer, want ook zij (wij allen dus) heeft in haar beleving dikwijls Gods heling nodig.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, wij openen ons hart voor U. Kom in ons, trek ons in uw heilige liefde, neem ons op in U, omhels ons met uw barmhartigheid, raak ons aan met uw genade, genees ons met uw zijn. Opdat wij kunnen zeggen, eenvoudig en oprecht, dankbaar en vervuld van vrede: 'Jezus, hier ben ik, stuur mij'. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.