Lezingen van de dag – zaterdag 15 oktober 2016

zaterdag in week 28 door het jaarbijbel


Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 1, 15-23

Moge God u een Geest van inzicht schenken.

Broeders en zusters, omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een Geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de Kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

 

Psalm 8, 2-7

Refr.: Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde.

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont.Drieeenheid_2

Met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt U een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet ?

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 12, 8-12

Bij ons doopsel hebben wij de Geest van Christus ontvangen. Zijn ingevingen kunnen wij naast ons neerleggen, wij kunnen Hem teleurstellen, zelfs verloochenen. Deze zonden tegen de heilige Geest noemt Lucas de zwaarste. Inderdaad, dit neigt naar fundamentele ontrouw.

Jezus sprak tot de menigte:
‘Iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven.
Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’

Van Woord naar leven

Vandaag horen we Jezus zeggen: ‘Wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God.’Laten we een kat een kat noemen. Wie weet dat hij kan liefhebben, en hij vertikt het op die moment om het te doen, verloochent de liefde, verloochent Christus. Zo eenvoudig is dat. En we doen dat allemaal. Laten we niet de schijnheilige uithangen. Er zijn met regelmaat momenten dat we de liefde niet liefhebben door haar niet te beleven terwijl we diep vanbinnen goed weten dat het wel degelijk de bedoeling is haar te beleven. En dat is zonde, dat is nee-woord, dat is de Heer verloochenen.Dit bewustzijn kan twee dingen met je doen. Ofwel ga je ten onder in je eigen duisternis. Ofwel laat je Christus’ licht toe in je hele zijn, beleef je je berouw als gave Gods, en ben je zelfs dankbaar dat Hij je dit laat weten. Diep vanbinnen zal je misschien gevoelens van schaamte hebben naar God toe, maar dat is niet erg. Dat is een teken dat je je goed bewust bent van je nee-woord. Er is niets fout aan schaamte jegens God. Als het daar maar niet bij  blijft.Het evangelie wordt van oudsher de Blijde Boodschap genoemd. Blij is ze omdat doorheen de evangelies Christus zich meedeelt als de door God gezonden messias die komt om ieder mens ten diepste te bevrijden, ook u en ik. God tikt op ons geweten en tegelijkertijd staat Hij daar in Christus te kloppen aan de deur van ons hart, wachtend tot wij ons hele zijn openen voor Hem, om maaltijd met ons te houden. Dat wil zeggen: om gemeenschap met ons te beleven, zichzelf gevend, onze mogelijke duisternis omkerend naar zijn licht. Als dat geen Blijde Boodschap is !!Wie echter het aantikken op het geweten door God duidelijk aanvoelt, en heel bewust kiest om daar niets mee te doen, of erger nog: kiest om te volharden in het kwaad… Ja, dan zet je Christus goed in de koude. Je zet Hem bewust buiten spel, en eigenlijk ook jezelf. Je laat geen enkele vorm van bevrijding toe. God zendt zijn Geest naar je toe, Hij laat je bepaalde dingen klaar en zuiver aanvoelen, maar je sluit je bewust ten volle af voor Hem. Dit is een ernstige vorm van kwaad waar Jezus in het evangelie van vandaag heel duidelijk over is.Laten we in alle eerlijkheid berouw hebben over onze nee-woorden, ons tegelijk openend voor de Heer. Moge Hij in zijn barmhartigheid ieder van ons optillen en leiden op de weg die God met ons wilt gaan.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Jezus,rainbow-339895_640 voor U doen wij open. Wees welgekomen. Echt veel hebben we U niet aan te bieden. Soms kleine daden van liefde, maar dikwijls enkel intenties. De wil is er wel Heer, maar het vlees is zwak. Kom Heer, raak onze duisternis aan met uw genade, keer dit alles om naar Gods licht. Mogen wij genezen worden door U, om geleid en behoed door U, de weg te gaan die God met ons wilt gaan. Mogen wij liefde worden. Oh Heer. Kom. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.