Lezingen van de dag – zaterdag 2 jan. 2016

2 JANUARI


Uit de eerste brief van Johannes 2, 22-28

Als ons geloof in Jezus Christus levend blijft, dan blijven wij in Hem, en zijn wij zeker van onze verbondenheid met de Vader. Trouw in het geloof is uiteindelijk trouw aan de persoon van Jezus.

Vrienden,
bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.
Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.
Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven.
En dit is wat Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.
Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden.
Wat uzelf betreft: de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.

 

Psalm 98, 1-4

Refr.: Juich de Heer toe, heel de aarde.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen, Icon Lamp
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 1, 19-28

Johannes de Doper wordt ondervraagd over zijn zending. Men vermoedde immers dat hij de Messias was. Maar Johannes blijft zichzelf en zijn roeping trouw. Hij wil geen populariteit en wijst bewust naar Hem die als onbekende reeds onder de mensen aanwezig is: Jezus, de ware Messias.

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’
20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’
Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’
Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’
‘Bent u de profeet?’ ‘Nee’, antwoordde hij.
‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben–wie zegt u zelf dat u bent?’
Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’
De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’
‘Ik doop met water’, antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij die na mij komt; ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’
Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Van Woord naar leven

Vandaag hoorden we Johannes de Doper zeggen tot de Levieten en de priesters: 'In uw midden is iemand die u niet kent'.Het zijn woorden van toen, maar langs de andere kant zijn ze ook zeer actueel. Meer dan we vermoeden komt en is de Heer onder ons; en wel op velerlei wijzen.Voortdurend biedt Hij dingen, mensen en situaties aan waarin Hij tot ons komt en ons uitnodigt ‘in Hem’ te treden, ons op Hem te verlaten.Daarvoor moeten we leren kijken met de ogen van de geest, moeten we ons oefenen in het luisteren met de oren van het geloof. Wat dit laatste betreft zijn we soms blind en doof en hebben we nood aan innerlijke bevrijding van die dingen die een belemmering vormen de Heer te zien of te horen.Het is goed en heilzaam ’s morgens de dag te beginnen met stil gebed. De stilte maakt namelijk ons 'zijn' tot een waakzame bedding waarin we leren 'horen' en 'zien'; niet enkel op die moment, maar ook doorheen de dag.Biddende ochtendstilte zal ons ook helpen Gods genade te ontvangen om te kunnen ingaan op die situaties waarin de Heer tot ons komt en ons roept in de loop van de dag.Want dat doet Hij: roepen. Wie met een gelovig en betrokken hart leeft op de samenleving zal niet anders kunnen dan vaststellen dat de Heer roept op velerlei wijzen en door velerlei mensen op alle mogelijke plaatsen in de grotere gemeenschap, alsook in ons eigen huis waar het leven zelf vraagt tijd te maken voor gebed voor kerk en wereld, en waar onze huisgenoten – als die er zijn – vanuit hun zijn vragen bemind te worden.Laten we ons toevertrouwen aan het waaien van de Geest, aan die zachte bries van God diep in onze ziel. Laten wij Gods warmte, zijn roep, zijn trekken, omhelzen, diep beminnen en koesteren. En laat ons ‘ja’ zeggen op zijn stem, ‘ja’ op God, in Christus.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,pict0050 in U danken wij de Vader om de vele wijzen waarop Gij onder ons aanwezig komt. Wij bidden U: geef ons die innerlijke stilte die ons in staat stelt U te mogen zien en te horen. Help ons 'ja' te zeggen, opdat uw komen niet tevergeefs mag zijn, maar vruchtbaar voor velen, door onze overgave aan U. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.