Lezingen van de dag – zaterdag 23 juli 2016

Birgitta van Zwedenbijbel

Patrones Europa / feest / eigen lezingen


Deze Zweedse moeder van een groot gezin was een heel actieve vrouw. Toen zij haar man verloor nam zij kordaat de opvoeding van de kinderen in handen. Toen die geplaatst waren, bleef zij niet werkloos. Er kwam meer tijd voor gebed en bezinning. Mede door haar adelijke afkomst, maar vooral door haar begeesterend en overtuigd geloof kon zij rellen vermijden tussen twistzieke koningen. Zij ijverde ook voor de terugkeer van de paus uit Avignon. Zij stichtte de ‘Orde van de Verlossing’, die haar dochter, de heilige Catharina, tot bloei bracht.

De liturgie besteedt eigen lezingen aan haar feest.


Uit de brief van Paulus aan de Galaten 2, 19-20

‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’.

Broeders en zusters,
ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.


Psalm 34, 2-11

Refr.: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag.

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de Heer,
sluit u aan om zijn Naam te verheffen. Drieeenheid_2
Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de Heer,
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

De engel van de Heer waakt
over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.
Proef, en geniet de goedheid van de Heer,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Vromen, heb ontzag voor de Heer:
wie Hem vreest lijdt geen gebrek.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets.


Uit het evangelie volgens Johannes 15, 1-8

‘Blijf in mij’.

Jezus sprak :
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat Hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.
Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: ‘Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.’In Jezus blijven betekent leven in een diepe innige verbondenheid met Hem vanuit een reële overgave aan zijn aanwezigheid. Het is afsterven aan jezelf opdat Hij uw leven mag worden. De vruchten van je leven (en het zullen er veel zijn) zullen Gods vruchten zijn, bewerkstelligt door Jezus; Hij met ons, in ons, door ons. Of om het met de woorden van Paulus te zeggen: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’Deze weg is weggelegd voor ieder die eenvoudig van geest is, de kunst verstaat om nederig te bidden, bereid is biddend en studieus de evangelies tot zich te nemen, maar vooral: door je in vrijheid te geven aan Gods liefde in jezelf.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,cross-1081308_640 wij danken U om uw verblijf in ons. Geef dat wij in U mogen blijven zoals Gij in ons zijt, opdat de vruchten van ons leven uw vruchten mogen zijn, vol van genade, tot groei van Kerk en samenleving. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.