Lezingen van de dag – zaterdag 24 okt. 2015

ZATERDAG IN WEEK 29 DOOR HET JAAR


Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 1-11

‘De eigen natuur’ is voor Paulus de mens die zich opsluit in zichzelf en in zijn zonden. ‘De Geest’ is een kracht tot nieuw leven. God geeft de Geest van de verrezen Heer aan zijn gelovigen opdat zij zouden leven.

Broeders en zusters,
wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht.
Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.
Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.
Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.
Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.
Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

 

Psalm 24, 1-6

Refr.: Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft.

Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.

Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, angel
op de stromen heeft Hij haar verankerd.

Wie mag de berg van de Heer bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats ?

Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.

Zegen zal hij ontvangen van de Heer
en recht verkrijgen van God, zijn redder.

Dat valt hun ten deel die U zoeken,
die zich tot U wenden; het volk van Jakob.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 13, 1-9

Zoals een boom krijgt ieder de nodige verzoeningstermijn om tot vruchten te komen.

Er waren enkele mensen aanwezig die Jezus vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers.
Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’
Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.”
Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

Van Woord naar leven

Het evangelie van vandaag is een les in geduld en barmhartigheid.De vijgenboom zonder vrucht - die de grond uitput - mag nog niet omgehakt worden. Hij moet blijven staan en wie weet draagt hij volgend jaar wél vrucht.Zo gaat God om met ieder die geen vrucht draagt. God wenst niet dat die mensen zouden verdwijnen. Wat Hij wenst is dat deze mensen zulke weg zouden bewandelen dat zij in hun leven vruchten zouden dragen.Er zijn allerhande redenen waarom mensen vruchteloos door het leven gaan. Het kan gaan om kwaadaardige motieven als egoïsme of de drang naar cocooning binnen je eigen gezinnetje of vriendenkring. Maar het kan evengoed zijn dat mensen angst hebben om vruchten voort te brengen; angst door kwetsuren uit het verleden, angst zichzelf te verliezen, angst zichzelf te geven,...Wij allen dragen daarin een zeer belangrijke verantwoordelijkheid naar elkaar toe. We zouden zo bij elkaar moeten zijn dat we het beste bij elkaar naar boven halen, opdat 'dat beste' ten volle besteed kan worden in de samenleving. De kiemen van de vruchten zijn immers in ieder van ons aanwezig, maar dikwijls krijgen ze nauwelijks of geen water en komen ze niet tot bloei, wat jammer is.Laten we elkaar bevruchten, elkaar tot voeding zijn, opdat Gods kiemen, in ieder van ons door Hem gezaaid, tot bloei kunnen komen. Laten we dit doen met veel geduld, barmhartigheid en een diepe zin voor gemeenschap.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,dag_1 het gebeurt dat ons leven goede vruchten aflevert. Maar het gebeurt ook dat er helemaal geen vruchten zijn, opdat de kiemen geen voeding krijgen en daardoor niet tot bloei komen. Geef ons allen een diepe zin voor gemeenschap opdat wij met geduld en barmhartigheid elkaar nabij zouden zijn, opdat ‘het beste’ in ieder van ons naar boven kan komen ten bate van Kerk en samenleving. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.