Lezingen van de dag – zaterdag 26 sept. 2015

ZATERDAG IN WEEK 25 DOOR HET JAAR


Uit de profeet Zacharia 2, 5-9 + 14-15a

De profeet Zacharia voorzegt dat het volk van God de drager zal worden van Gods aanwezigheid onder de mensen. Jeruzalem zal zijn centrum zijn. De Kerk zal deze voorstelling in vervulling doen gaan.

Ik sloeg mijn ogen op, en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand.
‘Waar gaat u heen?’ vroeg ik, en hij antwoordde: ‘Ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden.’
Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei: ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’
‘Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen – spreekt de Heer. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal Ik wonen. Dan zullen jullie inzien dat de Heer van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft.’

 

Jer. 31, 10 + 11 + 12ab + 13

Refr.: De Heer zal ons behoeden.

Volken, luister naar de woorden van de Heer,
vertel het verder op de verste eilanden:
Hij die Israël verstrooid heeft, 130106-trinitasicoon
zal het samenbrengen en het hoeden,
zoals een herder zijn kudde.

Want de Heer verlost het volk van Jakob,
Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij.
Zij komen juichend naar de Sion,
stralend van vreugde om de gaven van de Heer:
koren, wijn, olijfolie, en geiten, schapen, koeien.

Meisjes dansen vrolijk in de rei,
jongens en grijsaards dansen mee.
Hun rouw verander Ik in vreugde,
Ik troost hen,
hun verdriet vergeten zij.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 9, 43b-45

Zelfs in het tweede gedeelte van het openbaar leven begrepen de leerlingen nog niet welke de draagwijdte was van Jezus’ Messias-zijn. De voorspellingen over zijn lijden bleven voor hen omsluierd.

Terwijl iedereen nog onder de indruk was van Jezus’ daden, zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Onthoud wat Ik tegen jullie zeg: de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.’
Maar ze begrepen deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen, en ze durfden Hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen.

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we in de eerste lezing uit de profeet Zacharia : Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei: ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’Prachtig beeld van de Kerk, of hoe de Kerk zou moeten zijn: een open gemeenschap, niet ommuurd, omringd door het vuur van God.We kunnen naar de Kerk kijken als een toeschouwer, ons gedacht erover hebbend, eventueel met een droom over hoe de Kerk zou moeten zijn. Of we kunnen in de Kerk staan als een deelnemer, als iemand die van binnenuit enthousiast leeft in de Kerk, zich bewust zijnde dat zijn deelname mede vorm geeft aan het mystieke Lichaam van Christus: de Kerk.In het huis waar we wonen, in de straat waar we leven, in onze scholen of universiteiten, op ons werk of waar we ons ook ophouden, overal kunnen wij van harte Kerk zijn, de deuren van ons hart open voor al degenen die we ontmoeten, het vuur belevend dat God schenkt, zijn Vrede uitdragend.Ja, laten we van harte een hartelijke Kerk zijn.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,heart01 maak ons deelgenoot van de warmte van uw aanwezigheid opdat wij dragers en uitdragers mogen zijn van uw Vrede; uw Vrede die universeel is en ware broederschap tot stand brengt. Neem ons op in uw Liefde, Heer, in uw heilige Geest, en maak ons tot enthousiaste christenen, levend vanuit U, God lovend door U. Alle dagen van ons leven. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.