Lezingen van de dag – zaterdag 27 juni 2020

 

zaterdag in week 12 door het jaar


Uit het boek Klaagliederen 2, 2 + 10-14 + 18-19

De profeet Jeremia roept de verwoeste en verlaten stad Jeruzalem op tot berouw. Zij ziet nu waartoe valse profeten haar gebracht hebben. Ook de grootste beproeving en het diepste lijden is te verwerken in het plan van God.

De Heer heeft Jakobs weidegrond meedogenloos verwoest, Hij heeft in zijn woede de vestingen van Juda vernietigd, Hij heeft het koninkrijk vernederd en zijn leiders onteerd.
De oudsten van Sion zitten zwijgend op de grond, met stof op hun hoofd, gehuld in een rouwkleed. De meisjes van Jeruzalem buigen het hoofd ter aarde.
Mijn ogen zijn door tranen verteerd, mijn ingewanden staan in brand, mijn maag keert zich om – vanwege de wonden van mijn volk, omdat kind en zuigeling versmachten op de pleinen van de stad.
Ze blijven hun moeders vragen: ‘Is er geen brood en wijn?’, versmachtend op de pleinen van de stad, als gewonden op het slagveld; in de armen van hun moeders stroomt het leven uit hen weg.
Waarmee zal ik je vergelijken, Jeruzalem, welk voorbeeld kan ik je tonen? Waaraan zal ik je gelijkstellen, vrouwe Sion? Hoe kan ik je troosten? Wijd als de zee gapen je wonden – wie kan je genezen?
Je profeten hebben je bedrogen met valse visioenen–hadden ze maar je wandaden onthuld om je lot nog te keren! Ze hebben je valse orakels verkondigd om je te misleiden.
Het hart van het volk schreeuwt tot de Heer. O, muur van Sion, laat je tranen stromen als een rivier, dag en nacht, aan één stuk door; gun je ogen geen rust.
Weeklaag in de nacht, jammer tot aan de ochtend, stort je hart uit als water, ten overstaan van de Heer. Hef je handen naar Hem op, voor het leven van je kinderen, die op elke straathoek van honger versmachten.

 

Psalm 74, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 20 + 21

Refr.: Heer, vergeet ons niet.

Waarom, God, hebt U ons voor altijd verstoten,
brandt uw woede tegen de schapen die U hoedt ?
Denk aan het volk dat U ooit hebt verworven,
de stam die U hebt vrijgekocht, uw eigen bezit,
de Sionsberg waar U ging wonen.

Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt,
de vijand liet niets van het heiligdom heel.
In het hart van uw huis brulden uw tegenstanders,
zij zetten er hun zegetekens neer.

Zoals met kapmessen wordt ingehakt
op struikgewas en kreupelhout,
zo sloegen zij met bijl en breekijzer
al het snijwerk kort en klein.

Ze hebben uw heiligdom in de as gelegd,
de plaats waar uw naam woont, verwoest en ontwijd.
Kom uw verbond met ons na,
vol is het land met duistere oorden, holen van geweld.
Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan,
laat zwakken en armen uw naam loven.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 8, 5-17

Niet alleen voor de Joden is Jezus gekomen. Het Rijk Gods is toegankelijk voor iedereen. De genezing van de knecht van de centurio is daarvan een teken. Alle volkeren, die Jezus’ boodschap in geloof aanvaarden, behoren voortaan tot het volk van het nieuwe Verbond.

Toen Jezus Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte.
‘Heer’, zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’
Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’
Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’
Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’
Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn slaaf.
Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen.
Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.
Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met een enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

Van Woord naar leven

In de evangelies lezen we dat Jezus heel dikwijls initiatief nam, maar Hij ging evenzeer in op verzoeken van mensen. Hij was voortdurend in contact met mensen, en deze ontmoetingen wendde Hij maar al te graag aan om het Goede Nieuws te verkondigen doorheen woord, gebaar en genezing. Allerhande verhalen tonen ons hoe mensen van toen in elkaar zaten, en juist daarom zijn ze zo actueel, omdat wij van niets verschillen met die mensen van toen. Het waren mensen met haken en ogen, heiligen en zondaars, sommigen met een groot geloof (evangelie van vandaag), maar ook dikwijls mensen met een klein of twijfelend geloof, vechtend in zichzelf. Al deze mensen gaat Jezus tegemoet. En zo komt Hij ook naar ons, zoals we vandaag zijn; klein of groot in geloof, met onze neigingen tot zonde, met ons arm of rijk gebed. Ach, ieder bemint Hij, zonder onderscheid.Mooi is dat toch he. Om dankbaar te zijn.De schoonmoeder van Petrus geneest Hij van haar koorts door haar hand aan te raken. Ze stond op, zo lezen we, en begon voor Hem te zorgen. Hoe dikwijls heeft Jezus ook ons aangeraakt. Ach, meer dan we vermoeden. Staan ook wij dan werkelijk op, en zorgen voor Hem? Of anders gezegd: zijn we bereid te leven in de Paasgenade, zijn liefde dragend en uitdragend door zorgend te zijn voor elkaar? Het kan heel eenvoudig en bescheiden.In de zorg voor elkaar brengen we Gods liefde aanwezig.Kom, laten we ons schenken aan Hem.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, heel veel dank omdat Gij ook naar ons toekomt; Gods liefde openbarend in en onder ons. Mogen wij U ontvangen, ons door U laten aanraken, opdat wij, zorgend voor elkaar, Gods liefde mogen tonen. In uw naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.