Lezingen van de dag – zaterdag 28 mei 2016

zaterdag in week 8 door het jaar


Uit de brief van Judas 17 – 20b + 25

Het slot van de brief van Judas is een aanmaning om trouw te zijn aan het abc van ons geloof: bidden in de kracht van de heilige Geest, jezelf bewaren in de liefde van de Vader in afwachting van Jezus’ barmhartigheid.

Geliefde broeders en zusters,
denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. U moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof.
Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.
Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken.
Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben.
De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.

 

Psalm 63, 2-6

Refr.: God, ik zoek U met groot verlangen.

God, U bent mijn God, U zoek ik,
naar U smacht mijn ziel,Drieeenheid_2
naar U hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

In het heiligdom heb ik U gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.

U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw Naam, de handen geheven.
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 11, 27-33

De Schriftgeleerden vragen Jezus naar zijn gezag. Hij ontwijkt hun vragen, want het zou niets helpen als Hij zou antwoorden. Zij blijven aandringen en staan niet open voor Gods openbaring. Om Hem echt te kunnen ontmoeten en te herkennen als hun Messias, zouden zij meer open en ontvankelijk moeten zijn.

Jezus kwam met zijn leerlingen weer in Jeruzalem aan.
Toen Hij zich in de tempel ophield, kwamen de hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar Hem toe en vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? Wie heeft U het recht gegeven om zo te handelen?’
Jezus antwoordde: ‘Ik zal u een vraag stellen; als u me daarop antwoord geeft, zal Ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid Ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij.’
Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” zal Hij zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we zeggen: “Van mensen,” wat dan?’ Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus: ‘We weten het niet.’
En Jezus zei tegen hen: ‘Dan zeg Ik ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.’

Van Woord naar leven

Vandaag wil ik met u nadenken over woorden uit de psalm die we vandaag lezen. Daarin horen we de psalmist zingen: 'In het heiligdom heb ik U gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.'Lieve mensen, ik vermoed dat de meesten onder ons wel eens een moment hebben gekend in hun leven waar ze deze woorden van de psalmist op kunnen leggen. Momenten, waar God zich als het ware liet zien, bijna tastbaar. Een ervaring van 'Ja God, Gij waart er, ik heb U gezien, geproefd, gesmaakt'. Bij mij persoonlijk was dat bijvoorbeeld toen ik de eerste echografie zag van ons eerste kind. Ik had zoiets van: 'Wat een wonder daar in die buik, beeld van U God, groeiend in uw liefde, ons gegeven'. Ik weet dat ik tranen moest wegpinken van diepe ontroering om het schone wat God ons toen gaf en nog geeft. Dat zijn van die momenten waar God zichzelf met zijn liefde openbaart, gepaard met de uitnodiging: 'Kom in mij, deel in mijn liefde'. Prachtig.Lieve mensen, ik zou u vandaag willen uitnodigen om in de stilte van het gebed eens na te gaan welke van deze genademomenten u gegeven zijn tijdens uw leven. Ik vermoed dat de meeste van ons niet te fel moeten zoeken. Geniet ten diepte van deze innerlijke opgraving in een geest van diepe dankbaarheid en stille lofprijzing. Het is een mooie wijze van bidden.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,zz - Pinksteren 8 breng ons in her-innering waar Gij Uzelf openbaarde. Moge deze momenten ons brengen in een geest van diepe dankbaarheid om U, uw liefde, uw goedheid, Uzelf. Kom heilige Geest, leid ons in ontmoeting met God. In Christus' naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.