Lezingen van de dag – zaterdag 31 maart 2018

Stille zaterdag

Tussen Goede Vrijdag en Paaszondag

Vandaag, op Stille Zaterdag, zijn we aanwezig bij de Heer die gestorven is.
Geen eucharistie, geen Woord, enkel stilte, wachtende stilte,
uitkijkend naar de opkomende Zon …

 

Van Woord naar leven

Laat ons stil zijn, wakend, verwachtend ...

Laten wij bidden

Heer God, moge ons hart zich gereed maken voor het licht van Pasen. Moge de duisternis langzaam maar zeker plaats maken voor ochtendgloren van de Verrijzenis. Maak het stil, goede God, in ons hart. Maak ons leeg, ontvankelijk. Maak ons bereid en gereed het Pasen van de Heer ten diepste te verwelkomen. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.