Lezingen van de dag – zaterdag 5 november 2016

zaterdag in week 31 door het jaarbijbel


Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 4, 10-19

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

Broeders en zusters,
de Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt.
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

 

Psalm 112, 1-2 + 5-6 + 8-9

Refr.: Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer.

Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer
en met liefde voor zijn geboden.Drieeenheid_2
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.
Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 16, 9-15

De handigheid die Jezus ons gisteren aanprees moeten wij vooral ter harte nemen bij onze bijzondere verantwoordelijkheden. Door onze bezittingen te delen met de armen zullen wij niet bezwijken om twee heren te gaan dienen maar in elke situatie ervoor zorgen God te dienen, die onze harten kent.

Jezus sprak tot zijn leerlingen: ‘Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’
De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op.
Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.’

Van Woord naar leven

‘Jullie kunnen niet God dienen én de mammon’, zegt Jezus ons vandaag.Goed én kwaad zijn in de wereld aanwezig; rondom ons maar tevens in ons. Beiden trekken ons aan.Het goede trekt ons aan omdat we  - als gelovigen - daarin Gods aanwezigheid zien. In het goede weten we ons uitgenodigd door Hem. En daar we Hem beminnen, willen we daar graag op ingaan.Maar ook het kwade lokt. En soms kan het deugd doen daar ‘ja’ op te zeggen. Het maakt het leven 'aangenaam', tenminste in zekere zin. Want als we eerlijk zijn weten we dat ingaan op wat kwaad is, ons van God, en dus van zijn liefde, verwijdert. Door 'ja' te zeggen op het kwade schaden we immers onze roeping, en dus onze relatie met Hem, en Gods Rijk.Jezus is duidelijk: Je kunt niet voor beiden kiezen. Het gaat om Hem, of de mammom.Voor Hem kiezen, is kiezen voor het Rijk van God. Het is ons christen-zijn serieus nemen. Het is je roeping beminnen. Het is leven vanuit je doopgenade. Voor het kwade kiezen is kiezen tegen Gods Rijk. Het is de bron van je doopsel afsluiten, met alle gevolgen van dien.Aan ons de keuze ...Ah ja, bijna vergeten. Als je kiest voor het goede, ben je in goed gezelschap. De Heer is met je.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,imagesfm6gjm39 terecht zegt Gij dat wij niet U kunnen dienen én de mammon. Het is het één of het ander, en niet een beetje de één en een beetje de ander. Geef ons de moed en het vertrouwen te kiezen voor U, en alleen voor U. Leer ons het kwade achter te laten om enkel in U te kunnen leven, en zo te bouwen aan Gods Rijk. Tot in lengte van dagen. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.