Lezingen van de dag – zaterdag 5 sept. 2015

ZATERDAG IN WEEK 22 DOOR HET JAAR


Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 1, 21-23

Zich bekeren en zich verzoenen is moeilijk. Meestal denken wij de moeilijkste stap zelf te moeten zetten. In het christendom is het echter omgekeerd. God verzoent zich met ons. Hij neemt het initiatief en wil het ondanks onze fouten toch opnieuw met ons proberen. Wij moeten alleen geloven in dit gebeuren.

Broeders en zusters,
eerst was u van God vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

 

Psalm 54, 3 + 4 + 6 + 8

Refr.: Treed onbezorgd voor Gods Aanschijn.TrinityStBenedicts

God, bevrijd mij door uw Naam,
verschaf mij recht door uw macht.

God, luister naar mijn gebed,
hoor de woorden van mijn mond.

Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.

Van harte zal ik U offers brengen
en uw Naam loven, Heer, want Hij is goed.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 1-5

Wetten zijn er nodig en voorschriften ook. Maar ze mogen niet gehandhaafd worden ten koste van mensen, noch ten koste van de persoonlijke ontmoeting tussen God en mensen. Daarom moeten voorschriften en wetten als hulpmiddel gezien worden om tot de echte evangelische geest te komen.

Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan.
Enkele Farizeeën zeiden echter: ‘Waarom doet u iets dat op sabbat niet mag?’
Jezus antwoordde: ‘Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten?’
En Hij voegde eraan toe: ‘De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.’

Van Woord naar leven

Is ons geloof leven of theorie ? Beperken wij ons geloofsleven tot een nauwkeurig afgebakend terrein, omzoomd met paaltjes van wetten, voorschriften en geboden ? Is onze godsdienstbeleving verworven tot een parcours van regels, praktijken en verplichtingen waar me met een zekere geloofsroutine of schriftgeleerdheid na een tijd moeiteloos doorheen slalommen ?Of is het een op weg gaan met Jezus door de velden van ons leven met slechts dit ene gebod om handen 'Bemin God, bemin uw naaste' ? Pas wanneer wij zo door het leven gaan zullen wij beseffen: 'Heer, hoe groot zijt Gij, wij buigen voor uw majesteit'.Laten we ons geven aan Jezus, de Mensenzoon, die de Heer is van de sabbat en de grondwet van ons leven. Moge Hij zijn lied van Liefde blijvend zingen door ons heen.Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,Nature___Flowers_Beautiful_wild_flowers_079676_ leer ons gehoorzaam te worden naar de geest van de letter, meer dan naar de letter van de wet. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.