Lezingen van de dag – zaterdag 6 januari 2018

zaterdag na 1 januari

Ofschoon het vandaag, 6 januari, Drie Koningen
(Openbaring van de Heer) is, vieren we dit feest
morgen, op de eerste zondag na 1 januari.


Uit de eerste brief van Johannes 5, 5-13

De Geest getuigt in ons dat Jezus de Zoon van God is, en dat God ons zijn eigen leven meedeelt in Jezus. Door te geloven zoals de apostelen, heeft de christen de zekerheid dat hij aan het ware leven blijft deelachtig zijn. Want God zelf waarborgt dit getuigenis van de Geest.

Vrienden,
wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend.
Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt Hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de Naam van de Zoon van God.

 

Psalm 147, 12-15 + 19-20

Refr.: Prijs Jeruzalem, prijs de Heer !

Prijs, Jeruzalem, prijs de Heer,
loof, Sion, loof je God.

Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.

Hij geeft je vrede en veilige grenzen,
met vette tarwe stilt Hij je honger.

Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.

Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.

Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 6-11

Bij het doopsel van Jezus in de Jordaan, getuigt God uit de hemel door zijn Zoon. De stem van God is een bevestiging van Jezus’ heilzending, en tevens van de woorden van de Doper.

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

Van Woord naar leven

De Doper verkondigde: 'Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'De heilige Geest is ons allen geschonken. We leven immers na, of beter gezegd in, de tijd van Pinksteren. De Geest waait, en het is aan ons Hem te ontvangen. Want zoals al eerder gezegd: de mens is vrij, honderd percent vrij om wel of niet in te gaan op de genade die God ons geeft. Zo ook met het schenken van de Geest: Hij wordt geschonken, maar wij moeten Hem willen ontvangen. Of misschien beter gezegd: we hebben Hem ontvangen, maar we kunnen het vuur doven.Het ontvangen en dragen van de Geest is eigenlijk van fundamenteel belang; het is immers de Geest die ons in geloof doet uitroepen 'Abba, Vader'. Het is de Geest die ons in het vertrouwen van het geloof brengt, het is de Geest die ons uiteindelijk in die diepe ontmoeting met God brengt.Daarom is het goed elke dag te beginnen met het aanroepen van de Geest. Dit kan met woorden zijn, dit kan in volledige stilte zijn. Het gaat over een houding van 'arm zijn', leeg-worden voor de liefde van God, opdat we in zijn Liefde ons ja-woord tot Hem kunnen uitspreken.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest, waai over Kerk en wereld, raak ons allen aan met de liefde van de Heer, opdat we in zijn gezindheid ons ja-woord dagelijks mogen uitspreken, tot groei van onszelf en de hele samenleving. In Christus' Naam, amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.