Lezingen van de dag – zondag 10 jan. 2016

DOOPSEL VAN CHRISTUS

– feest –

Bij de geboorte en het doopsel van een kind leven er bij de ouders, bij peter en meter heel wat verwachtingen en dromen. Toch zal het kind later als volwassene zijn eigen levensopdracht moeten ontvangen en uitbouwen. Het zijn Gods plannen die de menselijke roeping bepalen, al vergeten wij dat vaak.
Bij zijn doop wordt Jezus bevestigd in zijn eigenheid en zending. Als de veelgeliefde Zoon van God zal Hij een dienaar van gerechtigheid zijn, een levend teken van Gods Verbond en een licht voor de volken.
Voor ons is deze dag een uitnodiging tot bezinning over onze roeping als gedoopte, en een aansporing om echt de keuze te maken in Gods wil te gaan staan.

Vandaag, op het feest van het doopsel van Christus, sluiten we ook de kersttijd af.

 

Uit de profeet Jesaja 42, 1-4 + 6-7

Zonder twijfel kende Jezus deze profetie van Jesaja. Zij verwees allereerst naar een uitgelezen deel van het volk: de heilige Rest, voorafbeelding van wat eens de Messias zal zijn. Deze uitverkoren Dienaar van God krijgt de opdracht het heil te brengen aan Israël en reeds aan alle naties de kracht en het licht van de ware God te laten aanvoelen.

Zo spreekt de Heer:
‘Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
In gerechtigheid heb Ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis.’

 

Psalm 29, 1 + 2 + 3 + 4 + 9 + 10

Refr.: God zegent zijn volk met vrede.

Erken de Heer, o goden,
erken de Heer, zijn macht en majesteit, dyn001_original_570_736_pjpeg_2577949_4ad5090d6f86c457adda4470addaa904
erken de Heer, de majesteit van zijn Naam,
buig u voor de Heer in zijn heilige glorie.

De stem van de Heer boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,
de Heer boven de wijde wateren,
de stem van de Heer vol kracht,
de stem van de Heer vol glorie.

De stem van de Heer doet de hinden kalven
en de geiten hun jongen werpen.
Majesteit! roept heel zijn paleis.
De Heer heeft zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de Heer als koning voor eeuwig.

 

Uit de Handelingen van de Apostelen 10, 34-38

Petrus schetst de grote momenten van Jezus’ leven te beginnen met de zalving door de Geest bij het doopsel in de Jordaan. Dit verkondigt Petrus in het huis van een honderdman van het Romeinse leger. Hij is de eerste heiden die, evenwaardig aan de kinderen van het uitverkoren volk, de heilige Geest ontvangt.

Petrus nam het woord en zei:
‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt.
God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij.’

 

Alleluia.

De hemel ging openindex
en de stem van de Vader zei:
Dit is mijn geliefde Zoon,
in Hem vind Ik vreugde.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 3, 15-16 + 21-22

Terwijl Hij na zijn doop in de wateren van de Jordaan aan het bidden is, ontvangt Jezus de zalving van de Geest. Die Geest wijdt Hem om aan armen de Blijde Boodschap van het heil te verkondigen.

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

Van Woord naar leven

"Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’"Het was de stem van de Vader die in het vuur van de Geest zijn liefde voor zijn Zoon uitzong. Jezus is niet enkel zijn geliefde Zoon, Hij vindt ook vreugde in Hem.Deze woorden mogen wij steeds opnieuw beluisteren wanneer we in de spiegel van ons eigen doopsel kijken. Want ook toen, bij ons doopsel, sprak de Vader tot ieder van ons in de liefde van zijn Geest: 'Gij zijt mijn geliefde dochter/zoon, in u vind Ik vreugde.' Bij het doopsel worden we immers opgenomen in Christus zelf. Hoe zou de Vader, die ook de Zoon bemint, dan ook niet zijn kinderen beminnen. Doorheen de Zoon bemint Hij ons, vindt Hij vreugde in ons.Laten we dagelijks drinken aan de genade ons bij het doopsel geschonken. De doop is immers een bron van levend water die niet ophoudt te vloeien. Bedoeling is dagelijks bij deze bron neer te knielen, en er van te drinken. Steeds weer opnieuw zullen we vervuld worden met Gods Woord: 'Gij zijt mijn geliefd kind, in u vind Ik vreugde'.Laten we Gods vreugde niet beschamen. Maar laten we vanuit de doopgenade in het leven staan, doen wat we moeten doen, laten wat we moeten laten, om verenigd met de Heer Gods goedheid te bezingen naar allen die God op ons levenspad brengt. En dit in de vreugde die God voor ieder van ons heeft.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, wij bidden dat de dag van ons doopsel niet enkel een dag was waar we nu via foto of film op kunnen terugblikken om nog eens na te genieten van dat feestelijk gebeuren. Wij bidden dat deze dag vooral een bron van genade mag zijn die niet ophoudt te borrelen, dag na dag,opdat wij, bewoond door Christus, mogen groeien in de weg die Gij in Hem met ons wilt gaan. Kom heilige Geest. Amen.aantal-doopsels-huwelijken-en-uitvaarten-blijft-stabiel_1_515x0

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.