Lezingen van de dag – zondag 13 sept. 2015

24e ZONDAG DOOR HET JAAR – B


Uit de profeet Jesaja 50, 5-9a

De ‘dienaar van God’ aanvaardt de beproeving omdat hij haar ziet als als een weg van bevrijding en verlossing, en omdat hij vertrouwen heeft in God.

God, de Heer, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.
God, de Heer, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen.
Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God, de Heer, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen?

 

Psalm 116, 1-2 + 3-4 + 5-6 + 8-9

Refr.: Ik mag wandelen in het land van de levenden.

De Heer heb ik lief,
Hij hoort mijn stem, mijn smeken,
Hij luistert naar mij,
ik roep Hem aan, mijn leven lang.VA glass bord

Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
Toen riep ik de Naam van de Heer:
‘Heer, red toch mijn leven!’

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd.

Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.
Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de Heer.

 

Uit de brief van Jakobus 2, 14-18

Het geloof zonder daden is dood.

Broeders en zusters,
wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

 

Alleluia.Taize-candles-C-700x438

Wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zegt de Heer, zal het behouden.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 8, 27-35

Petrus zag het juist: Jezus is de Messias! Maar Christus die de dubbelzinnigheid van deze titel kende, kondigt duidelijk aan welke weg Hem naar de heerlijkheid zal leiden: de weg van lijden en dood. Meer nog, de leerlingen zullen Christus moeten volgen op de weg van zijn kruis.

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi.
Onderweg vroeg Hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.’
Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’
Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’
Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; Hij sprak hierover in alle openheid.
Toen nam Petrus Hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden.’

Van Woord naar leven

Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Zo horen we bij Paulus vandaag.Het is klare taal. Duidelijk. Voor iedereen verstaanbaar. Te nemen of te laten.Wanneer geloof geen liefde tot gevolg heeft is het in wezen een dood geloof. Het kent geen gevolg. Het is als een geschenk met mooi inpakpapier maar binnenin leeg. Het baat tot niets.Geloof zou van ons liefdevolle mensen moeten maken; mensen die in eenvoud beminnen vanuit de liefde in hen gelegd door God zelf. Die liefde is Jezus Christus. Vanuit Hem, verenigd met Hem, mogen wij beminnen. Hij met ons, wij in Hem. Oh heilige bruiloft tussen de Heer en ons.'Wie ben Ik volgens jullie ?' vraagt Jezus aan de leerlingen. Hij vraagt het ook aan ons: 'Wie ben Ik volgens u ?' Kunnen wij met hart en ziel zeggen: 'Gij Jezus, zijt onze bruidegom, onze vrede, onze liefde, bron en schepper van al wat goed is. Gij zijt de weg, de waarheid, het leven. Gij, onze redder, Messia's, mensgeworden Woord. Oh Heer, mijn God en mijn al.'Kijk naar Jezus' kruis en leer van Hem. Geef je aan Hem.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

God, onze Vader,° uw Zoon heeft het lijden niet ontvlucht maar tot het einde toe doorstaan, als een weg van Liefde voor allen. Geef dat wij altijd onze ogen en ons hart mogen richten op het kruis, om dag na dag van Hem te mogen leren wat het betekent echt lief te hebben. Schenk ons de moed ons niet vast te hechten aan ons eigen ik, maar dit juist los te laten omwille van Jezus en het evangelie, opdat Hij zijn werk kan verder zetten; mét ons, door ons en in ons. Alle dagen van ons leven. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.