Lezingen van de dag – zondag 15 nov. 2015

33e ZONDAG DOOR HET JAAR – B


Uit de profeet Daniël 12, 1-3

In een context van vervolging en nood en in de teksten over het einde van de wereld wordt, hoe tegenstrijdig ook, het geloof in de verrijzenis krachtig. Toen Jezus sprak over het einde van de wereld, kende Hij deze teksten en deelde Hij in dezelfde hoop.

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend.
Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.

 

Psalm 16, 5 + 8 + 9 + 10 + 11

Refr.: Heer, U wijst mij de weg naar het leven.

Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, Drieeenheid_2
U houdt mijn lot in handen.

Steeds houd ik de Heer voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

 

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 10, 11-14 + 18

Christus is verrezen. Eens zal Hij de vijand voorgoed overwinnen. Zij die van Hem de heiligheid ontvangen, mogen zeker zijn met Hem verheerlijkt te worden.

Broeders en zusters,
de priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl Christus, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar Hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt.
Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.
Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

 

Alleluia.reading_bible

Wees waakzaam,
want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 13, 24-32

Toen Jezus de mensengeschiedenis binnentrad, luidde Hij het einde der tijden in, dat zo dikwijls was aangekondigd door de profeten en zo vurig verwacht door Israël. Met behulp van beelden die tegelijk het catrastrofale einde van de wereld en de lente van de nieuwe schepping suggereren, kondigde Jezus zijn nakende terugkomst aan. Zich vragen stellen over de juiste datum van het einde is onnodig. Het einde staat altijd voor de deur.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is.
Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.’

Van Woord naar leven

Wanneer ik het evangelie van deze zondag lees, en je denkt aan de aanslagen van eergisteren in Parijs, dan heb je de neiging om te denken: het is bezig. En toch lijkt me dat een gevaarlijke gedachtegang. Ik weet niet wat, of welke tijd, Jezus bedoelt wanneer Hij zei: 'Deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.' Waar we wel zeker van mogen zijn is dat God groter is dan welk kwaad ook. En dat we ons mogen richten naar die altijd grotere God, ook al overweldigt ons schijnbaar op sommige momenten of plaatsen het kwaad.Gisteren was ik in gesprek met mijn oudste dochter. Ze is 17 en wat er in Parijs is gebeurd was haar niet ontgaan. Terwijl de terroristen vrijdagavond meer dan tachtig mensen neermaaiden in een concertgebouw in Parijs, woonde zij met enkele vriendinnen een intiem concert bij van Jelle Cleymans. Tijdens dat concert kregen ze sms'jes van vrienden thuis van wat er gaande was in Parijs. Blij en welgezind waren ze naar het concert vertrokken, wenend en ontdaan gingen ze er twee uur later buiten. Ze voelen zich zeer verwant met de mensen in Parijs daar in dat concertgebouw. En dan gisteren de angst, en de tranen... 'Het is zo dichtbij papa, het had hier bij ons kunnen zijn'. Wat ook zo is. Een groot stuk van de dag zat ze op face-book om steun en kracht te zoeken bij vrienden en vriendinnen; jonge mensen waar de angst goed inzit. Jammer toch !! Ik heb haar aangeraden met haar vriendinnen het 'goede gesprek' gaande te houden, wakend juist te blijven denken, gelovend dat het goede sterker is dan het kwaad, en dat ze zich niet mag laten leiden door de angst. Hoewel dit laatste momenteel heel sterk in haar en haar vriendinnen aanwezig is.En dat is natuurlijk wat IS en companen willen: angst zaaien; landen, volkeren en harten ontwrichten. Het is een manifestatie van het kwaad; dreigend, sterk en uitvoerend. Het is niet makkelijk voor onze jonge mensen daar boven te staan, laat staan er sterk in te staan.Lieve mensen, vandaag niet direct een overweging van hoog theologisch gehalte. Maar ik zou jullie willen vragen te bidden voor onze jonge mensen. Dat zij de moed niet zouden verliezen, dat ze zouden blijven geloven in zichzelf, en ja ook in God, in wat Hij vraagt en wat Hij geeft. Moge onze jonge mensen kracht vinden in wat goed en juist is, moge zij kracht vinden bij elkaar om goede wegen te gaan, om te bouwen aan een samenleving waar het goed is om wonen.Ja, laat ons bidden voor hen.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede Vader,6a00e55008162c8834014e88d7c937970d Gij die door Jezus hebt gezegd: 'Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen', geef dat wij ons mogen nestelen in dat Woord, in Jezus, uw mensgeworden Woord. Moge wij in Hem sterkte vinden om goede wegen te gaan; wegen waartoe Gij ons uitnodigt, wegen die Gij in Christus met ons wil gaan. Moge elke vorm van angst uit ons hart verdwijnen om geheel vrij in U te kunnen leven. Vader, wees onze jonge mensen nabij, bijzonder in deze tijden waar het kwaad soms zijn ware gezicht toont. Moge zij zich in uw armen werpen, om vanuit uw aanwezigheid in hen de weg te gaan die ze te gaan hebben. Omhels hen Vader. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.