Lezingen van de dag – zondag 18 december 2016

4e zondag van de advent – Aimages9p4as9vt


Uit de profeet Jesaja 7, 10-14

De koning van Juda en zijn dynastie worden met de ondergang bedreigd. In deze tragische omstandigheden wil hij enkel nog rekenen op de macht van militaire bondgenootschappen. Van Godswege brengt de profeet hem een teken van hoop. Het is een broos teken, want het gaat slechts om de geboorte van een kind, erfgenaam van de troon. Maar het is tegelijk een teken van sterke hoop, want God is met dit kind. Op wie stellen wij ons vertrouwen ?

De Heer liet tegen Achaz zeggen:
‘Vraag om een teken van de Heer, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’
Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de Heer niet op de proef stellen.’
Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.

 

Psalm 24, 1-6

Refr.: De Koning der glorie moet binnengaan.

Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen. annunciation-icon1

Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft Hij haar verankerd.

Wie mag de berg van de Heer bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats ?

Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.

Zegen zal hij ontvangen van de Heer
en recht verkrijgen van God, zijn redder.

Dat valt hun ten deel die U zoeken,
die zich tot U wenden; het volk van Jakob.

 

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 1, 1-7

Geboren naar het vlees, zou Jezus alleen maar Messias zijn van de stam van David. Geboren naar de Geest, aangewezen als Zoon van God door zijn verrijzenis, is Hij de Messias geworden van alle volkeren. In Hem zijn wij geroepen tot heiligheid.

Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen Hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.
Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van Hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen–ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus.
Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

 

Alleluia.bible-1023919_960_720

Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen.
En men zal Hem de naam Imanuël geven:
God-met-ons.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgen Matteüs 1, 18-24

In tegenstelling tot koning Achaz stelt Jozef vertrouwen in het verontrustende teken van het kind dat op mysterieuze wijze werd ontvangen door Maria. Dank zij Jozef, die stamt uit het geslacht van David, zal Jezus tot het koningshuis behoren. Door zijn geloof, zal hij aan het kind de naam kunnen geven die het toekomt: Jezus, wat betekent ‘God redt’.

De afkomst van Jezus Christus was als volgt.
Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer.
De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, ‘wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw.

Van Woord naar leven

De overweging van deze zondag is van de hand van Frans Mistiaen, sjKerstmis staat weer voor de deur. God - die Liefde is - wil weer geboren worden op onze aarde, in ons hart. Is het wel mogelijk? Is het wel mogelijk dat de Liefde weer onder ons komt wonen, op onze aarde van 2016, met die waanzinnige aanslagen en oorlogen, waarvan wij de wreedheden dagelijks in beelden bekijken, onder ons, in ons hart, met zijn kortzichtige ruzies en angsten, die wij zelf ontketenen of vermeerderen. Kan het nog wel dat God  dit jaar, op deze aarde, onder ons nog iets nieuws begint? Wij aarzelen een beetje “ja” te antwoorden.Wel, het is dezelfde aarzeling die bij Jozef opkwam toen hij bij zichzelf ging nadenken of hij het Kind van Maria nu wel zou aanvaarden of niet. En toen hoorde Jozef in een droom een engel spreken. In de Bijbel zijn ‘dromen’ en ‘engelen’ een manier om te zeggen dat het om een boodschap van God zelf gaat. Als wij, mensen, mee dromen met God, dan kunnen wij horen wat Hij ons werkelijk te zeggen heeft. En vandaag luidt zijn boodschap: “Jozef, zoon van David” dat wil zeggen: “gij, volk van God, gij, christen gelovige van 2016, wees niet bevreesd het Kind van Maria te aanvaarden, te láten geboren worden, als Kind van godswege, als uw Redder, als God onder u!”Wat antwoorden wij op die uitnodigende droom van God? Wij, gelovigen, wij willen daarop ‘ja’ antwoorden. Wij willen onze God, die liefde is, laten geboren worden om weer iets nieuws te beginnen. En het kan, als wij de liefde weer willen toelaten in ons hart, als wij de liefde opnieuw een kans durven geven in onze wereld.Toch dreigt de diepere betekenis van het kerstfeest aan ons voorbij te gaan, als wij ons niet blijven verwonderen over het totaal ongewone, het vreemde, van wat er gebeurt. Ondanks alles wat er is voorgevallen het laatste jaar, wil God weer onder ons komen wonen, maar wel als een “weerloos Kind”, en dat wil zeggen: als een liefde, die zo sprankelend fris, nieuw en hoopvol is als een pasgeborene, maar wel ook zo kwetsbaar als een klein mensenkind. En dat is vreemd voor een God.Eigenlijk hebben wij er soms moeite mee om te aanvaarden dat onze God onder ons komt, niet als een almachtige heerser, die orde op zaken komt stellen of geschenken komt uitdelen, maar als een weerloos Kind, dat zijn handjes opent om te ontvangen. Dat zal van ons ook dit jaar weer een stuk bekering vragen. Een kind is nu eenmaal hulpeloos en zwak en het heeft geen enkel uiterlijke macht om mensen tot iets te dwingen. Alleen heeft een kind het verrukkelijk vermogen, gewoon door er te zijn, mensen tot een sterke liefde uit te nodigen. Zie maar eens tot welk een overgave en edelmoedige zorg allen worden gebracht, die rond het wiegje komen staan: ouders, grootouders, familie, kennissen, buren. In al zijn hulpeloosheid en kwetsbaarheid weet het kind bij vele mensen een gulle liefde te wekken, velen ertoe te brengen ervoor te kiezen om graag hun liefde te tonen. Dat is geen brute macht, maar wel een hartveroverende kracht.En dat leert het kerstgebeuren ons nu juist ieder jaar opnieuw: nl. dat Gods “almacht” een heel speciale soort kracht is: dat God met zijn almacht geen uiterlijke dwang wil uitoefenen op ons, ons niet tot onderdanigheid wil dwingen, maar Hij wil onder ons aanwezig wil zijn als weerloze liefdekracht, die ons uitnodigt tot wederliefde. Daarom juist koos God ervoor als Kind geboren te worden.En toch zijn wij geneigd - soms met de beste bedoelingen - die “weerloze” God een beetje weg te moffelen en uit onze gedachten te verdringen. “Rechtschapen als hij was”, wilde Jozef eerst alles netjes toedekken en zo de zaak met Maria in stilte oplossen. Tot hem van godswege werd duidelijk gemaakt dat Jezus’ geboorte niet in het geheim mocht geschieden, maar dat de weerloze liefdekracht van dit Kind geopenbaard moest worden en openlijk verkondigd als het meest duidelijke teken van Gods aanwezigheid onder de mensen: “Immanuel”. Daarom ook moest het de naam “Jezus” krijgen: “God redt ons!”Gij, christen gelovige van 2016, wees dus niet bevreesd dit Kind te aanvaarden, wees niet bevreesd de kwetsbare Liefde dit jaar opnieuw in u te laten geboren worden. God wil iets nieuws beginnen in u! “Jozef, wees niet bevreesd!”
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, kerst-kaarsen-met-houten-achtergrond_1147-198 moge wij uw wil beminnen boven onze wil, uw wijze van handelen boven de onze. Gij hebt immers het beste voor met ieder van ons; met al uw kinderen, met de hele mensheid. Beziel ons met uw heilige Geest in deze dagen voor kerst, maak ons hart klaar voor uw geboorte, maak van ons hele zijn die arme stal waar het kerstkind in alle deemoed en liefde kan ontvangen worden. Maak van ons verlangende mensen voor wat Is: Gij, onze God, de Allerhoogste, Vrede en Liefde, Gij, die onder ons komt wonen. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.