Lezingen van de dag – zondag 19 aug 2018

20ste zondag door het jaar – B


Uit het boek Spreuken 9, 1-6

Toen God door de Wijsheid zijn volk bezocht, was Hij het en niet de mensen, die het eerst het voedsel van inzicht en leven schonk. Toen Hij ons bezocht door zijn Zoon, heeft deze ons eigen lichaam en zijn eigen bloed als voedsel voor het eeuwig leven gegeven.

Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt.
Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’
Wie geen verstand heeft roept ze toe: ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.’

 

Psalm 34, 2-3 + 10-15

Refr.: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag.

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.
Vromen, heb ontzag voor de Heer:
wie Hem vreest lijdt geen gebrek.

Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets.
Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de Heer.

Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten ?
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

 

Uit de brief van Paulus aan de Efesiërs 5, 15-20

De christen maakt de veeleisende keuze de wil van God en de weg van het Evangelie te volgen. Maar wat een roes zich te laten vervullen door de heilige Geest ! De eucharistie is een van de plaatsen bij uitstek voor deze blijde dankzegging.

Broeders en zusters,
let goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft.
Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

 

Alleluia.

Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,
opdat Gij de geheimen van het koninkrijk
aan kinderen geopenbaard hebt.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 6, 51-58

Tot een ander leven geroepen, kunnen wij niet meer door onszelf leven maar door iemand die groter is dan wijzelf. Jezus leeft door zijn Vader en wij leven door Christus. En dit is geen eenheid van ideeën of gevoelens, maar een eenwording met de persoon zelf van de Verrezene, met zijn Lichaam en zijn Bloed.

Jezus sprak tot de menigte: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’
Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’
Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal Ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en Ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en Ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’

Van Woord naar leven

Wie geen verstand heeft roept de wijsheid toe: ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.’ Zo lezen we vandaag in de eerste lezing in het boek Spreuken.Wie nederig van hart is zal deze oproep aanhoren als tot hem gericht. Want wie kan zeggen dat hij ten diepste leeft naar Gods wil. Toegegeven, de ene al meer dan de andere, maar allen hebben we nood naar meer geestelijk inzicht, naar een soort innerlijk weten welke wegen we moeten bewandelen.Vanuit een soort bewijsdrang denken we soms dat we dan van alles moeten gaan doen, dat we een bepaalde levenswijze ons moeten eigen maken, dat we extra veel moeten gaan bidden, … We we we …. Maar krijgt de Heer ook nog een plaats ? Of hangt het enkel van onze prestatiedrang af ?Moge ons inzicht zijn dat het op de eerste plaats God zelf is  die naar ons toekomt in de persoon van Jezus. Hij biedt zichzelf aan ons aan opdat we ons in volle overgave kunnen schenken aan Hem. Als we bekering nodig hebben zal het daar gebeuren: in onze ontmoeting met Hem, beseffend dat Hij naar ons toekomt, ons in zich wilt opnemen, om ons om te vormen naar zijn beeld en gelijkenis.Wanneer wij naar de eucharistieviering gaan zijn wij het, zou je kunnen zeggen, die deze stap zetten, zijn wij het die die keuze maken. Ergens is dat natuurlijk ook zo, doch zit daaronder een waarheid die niet onbelangrijk is. Wanneer wij naar de eucharistie gaan is dit omdat de Geest, die ons geschonken is bij het doopsel, ons er naartoe trekt. Het is de Geest die ons hart, en ons lichaam, in beweging zet, richting kerk. Met andere woorden: het is God zelf die doorheen ons verlangen naar ons toekomt. We hebben dit niet altijd door. We spoeden ons naar de kerk, dikwijls snel snel, hemd in de broek, nog naar de wc, propere zakdoek bij, wat geld op zak voor de collecte, hopend op tijd te zijn. Maar doorheen deze menselijke actie is de Geest aan het werk. Met zijn zacht vuur trekt Hij je naar de mis, maakt Hij je hart klaar voor de grote ontmoeting met de Heer doorheen de liturgie, het Woord en het Brood.Ja, God komt altijd eerst naar ons toe. Johannes schrijft ergens in een van zijn brieven: we hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. En inderdaad, dat is zo. Kunst is het waaien van de Geest in ons hart biddend toe te laten, opdat we in zijn stuwing de weg kunnen gaan waartoe Hij ons leiden wil. Deze weg zal altijd richting Jezus zijn; Jezus die zich aanbiedt in Brood, opdat we, naar zijn voorbeeld en verbonden met Hem, gegeven mensen zouden worden: gegeven aan God, gegeven aan de mensen.Voor wie vandaag naar de mis gaat: moge de ontmoeting met de Heer - en vanuit Hem met elkaar - een feestelijk gebeuren zijn.Lieve mensen, met vrouw en kinderen ga ik voor enkele dagen naar de Ardennen, naar het mooie La Roche. Dus een weekje geen ‘lezingen van de dag’ (tenminste niet op deze site) en dus ook geen ‘van Woord naar leven’. Maandag 27 augustus ben ik er weer. Heel graag tot dan. Met een zomerse groet, krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, goede Broer, in uw naam danken wij de Vader voor dat groot geschenk van de Eucharistie, waarin Gij zicht- en tastbaar tot ons komt in eenvoudige gaven van brood en wijn. Geef dat wij bij het communiceren mogen worden wat we ontvangen: uw gegeven liefde voor de hele mensheid. Open ons hart, ons verstand, ons hele zijn voor U, Gij, gever van het volle leven. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.