Lezingen van de dag – zondag 20 augustus 2017

20ste zondag door het jaar – A


Uit de profeet Jesaja 56, 1 + 6-7

Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

Dit zegt de Heer: “Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die Ik breng is nabij, en weldra openbaar Ik mijn gerechtigheid. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om Hem te dienen en zijn Naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, hem breng Ik naar mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.”

 

Psalm 67, 2-5

Refr.: God, moge alle volken U eren.

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Dat de volken U loven, God,
dat alle volken U loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want U bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.

 

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 11, 13-15 + 29-32

De genade die God schenkt neemt Hij nooit terug.

Broeders en zusters,
ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. Als God de wereld met zich heeft verzoend toen Hij hen verwierp, wat zal Hij dan, wanneer Hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood?
De genade die God schenkt neemt Hij nooit terug, wanneer Hij iemand roept maakt Hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.

 

Alleluia.

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen,
opdat iedereen die in mij gelooft
niet meer in de duisternis is,
spreekt de Heer.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 15, 21-28

Jezus looft de Kanaänitische vrouw om haar groot geloof.

En weer vertrok Jezus; Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar Hij keurde haar geen woord waardig.
Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’
Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’
Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’
Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’
Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’
Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Van Woord naar leven

Natuurlijk wil Jezus de Kanaänitische vrouw niet afwijzen. Maar Hij daagt haar uit. Hij wil zien of ze werkelijk naar Hem toe wil komen. En ze houdt vol. Haar smeekbede houdt niet op. Ze zet door. Ze gaat recht op de Man af. Ze laat zich niet afleiden. En ze haalt het.Wij kunnen van deze vrouw veel leren wat ons gebedsleven betreft.Het volhouden bijvoorbeeld. Velen van ons beginnen met regelmaat te bidden, maar houden niet vol, om welke reden ook. Het enthousiasme bekoelt, het nieuwe is er af, men verkrijgt niet wat men vraagt, men voelt zich moe, er is een goede uitzending op tv, enz ... Trouw in het dagelijks gebed is zo belangrijk. Deze trouw zou moeten los staan van mogelijk gelukzalige gevoelens tijdens ons bidden, of al dan niet mogelijke 'resultaten' als vrucht van ons gebed. Trouw ben je omdat je gelooft (ja, los van gevoelens, of zelfs ervaring) dat Hij er is. Je bidt omdat je van Jezus houdt, omdat je bij Hem wil zijn. Theresia van Avila zegt: "Naar ik meen is bidden niets anders dan omgaan met een vriend: je weet je door hem bemind, je bent vaak met hem alleen." Of Pastoor van Ars: 'Jezus kijkt naar mij, en ik naar Hem, dat is mij genoeg.' Dagelijks gebed, trouw op afspraak ... een zegen voor jezelf, je gezin, je gemeenschap, de samenleving.Wat we ook van deze vrouw kunnen leren is de zin van de smeekbede. Natuurlijk moeten we er over waken dat we bidden in Gods wil. Dat spreekt voor zich. Maar we mogen vragen, smeken, dagelijks. Ook al blijft het resultaat schijnbaar uit ... Dit laatste mag vooral geen reden zijn ermee op te houden. We moeten blijven vragen, smeken. Doorheen de eeuwen wordt er dagelijks gebeden en gesmeekt dat er vrede zou zijn, vrede tussen volkeren. En toch ontstaan er in de wereld altijd opnieuw gewapende conflicten, steekt duivels terreur de kop op, zijn er die talloze kleine oorlogjes binnen gemeenschappen en gezinnen, ... Wilt dat zeggen dat we dan maar beter ophouden om te bidden voor vrede in de harten van de mensen, vrede tussen de volkeren ? Nee, we mogen, en moeten zelfs, die smeekbede blijven herhalen; persoonlijk en als gemeenschap. Wat God ermee doet, is aan Hem. De meeste oorlogen (groot en klein) ontstaan doordat het kwaad op een of andere manier toegang heeft gekregen, en macht heeft genomen, van harten en hoofden. Bidden om vrede is dus ook bidden dat het kwaad mag ophouden te heersen, en dat mensen de genade ontvangen zich in waarheid naar God te keren, om van Hem de gave van vrede te ontvangen, om deze gave te dragen en te beleven. Misschien zouden we voor deze intentie nog veel meer moeten bidden dan dat we dat tot nu toe doen. Ja, we zijn de smeekbede wat kwijt ... We zouden het meer moeten opnemen in ons gebed.Een derde punt wat we van de vrouw uit het evangelie kunnen leren is haar zeer sterk geloof. Jezus prijst haar ook om haar geloof. Geloof is niet louter een verstandelijke beredenering van geloven dat Jezus daar is, hoewel het dat ook is. Geloof is ook veel meer dan een belijdenis met de lippen dat God is wie Hij is en dat Hij aanwezig is, hoewel het dat ook kan zijn. Maar het is vooral een act van overgave aan God die is, een toevertrouwen aan Jezus' aanwezigheid, opdat Hij je leven kan zijn of worden, de ziel van je gebed, de spirit van je liefde. Het is arm worden van je ego, om Hem alle ruimte te geven in uw leven. Zodat je met Paulus kan zeggen: 'Niet ik leef meer, maar het is de Heer die in mij leeft'.Moge de Kanaänitische vrouw uit het evangelie van vandaag een wegwijzer zijn wat betreft je gebedsleven. En, een voorstel: vraag haar voorspraak in je gebed. De hemel bestaat, en we mogen vriendschap beleven met de hemel. Dus er is niets verkeerd mee om deze vrouw haar voorspraak en hulp te vragen. Laat ze een vriendin worden, een grote zus, een moeder.Ik wens je veel vrede tijdens je bidden.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, kom met uw heilige Geest over Kerk en wereld. En beziel ons met de gave van het gebed, het volgehouden dagelijks gebed. Geef ons de nodige discipline, de moed, maar vooral ook de liefde om dagelijks neer te knielen voor U, om de wereld bij U neer te leggen, vragend om ontferming, biddend om genade, smekend om genezing. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.