Lezingen van de dag – zondag 22 mei 2016

Heilige Drie-eenheid

hoogfeest


Uit het boek Spreuken 8, 22-31

Christus, de Wijsheid Gods, leeft van alle eeuwigheid in Gods nabijheid. Hij is God. Niets van wat bestaat, is zonder Hem gemaakt. Hij wil bij de mensen wonen.

Dit sprak de wijsheid van God:
De Heer heeft mij vóór al het andere verworven, toen Hij zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst mij.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen.
Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren.
De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt.
Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde.
Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen.

 

Psalm 8, 4-9

Refr.: Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde !

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd, art_02_08
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet ?

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd.

Schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

 

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 5, 1-5

Door de Zoon zijn wij verzoend met de Vader. In de beproevingen die wij nog moeten doorstaan, blijven wij vol hoop dank zij de heilige Geest, ons gegeven in Gods liefde.

Broeders en zusters,
Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.
En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

 

Alleluia.images

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
God die is, die was en die komt.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 16, 12-15

De openbaring, door de Zoon doorgegeven, heeft zijn bron bij de Vader en wordt voltooid in de Geest. Omdat al wat de Zoon heeft gegeven van de Vader komt, gaat ook niemand naar de Vader, tenzij door de Zoon.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van mij heeft, zal Hij mij eren.
Alles wat van de Vader is, is van mij; daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.’

Van Woord naar leven

Deze wereldberoemde icoon, geschilderd door Andreï Roeblov, kan je bewonderen in de Tretjakov-galerij in Moscou. In oorsprong was ze bestemd voor de iconenwand in het door de heilige Sergius van Radonesj gestichte klooster te Zagorsk (zo'n 70 km van Moscou).Drieeenheid_2Wat je ziet is ontleend aan het boek Genesis, uit hoofdstuk 18, waar verhaald wordt dat aan Abraham drie engelen verschenen en door hem gastvrij werden ontvangen onder de eik van Mamre.Het is een prachtige icoon. Het is een pareltje van spirituele expressie en ritmische bewogenheid. De glans van de tinten geven aan het geheel een weergaloze schoonheid. Echt een mooie icoon om voor te mediteren !Wat zien we ? We zien de drie engelen (lees in het boek Genesis), maar we mogen deze engelen rustig zien als de Vader, de Zoon en de heilige Geest, die we vandaag als goddelijke Eenheid vieren.Samen zitten ze aan tafel, en zijn, als het ware, in een soort gesprek met elkaar. De blikken van de drie zijn zo geschilderd dat ze duidelijk met elkaar in ontmoeting zijn. Ze beleven gemeenschap, in de diepe religieuze zin van het woord. Het is een liefdesgemeenschap, een band van Vrede, een onlosmakelijk geheel.In het midden van de tafel staat de kelk, als hétDrieeenheid_2 symbool van liefhebben tot het uiterste. Deze kelk is het centrum van de icoon, waar ze alle drie als het ware in aanbidding voor zitten.Mooi is dat vooraan op onze icoon een plaats leeg is, alsof er een vierde persoon ontbreekt. Wel, dat mag u zijn. Ga rustig zitten aan de tafel van onze Drie-ene God. Neem deel aan hun gemeenschapsleven. De icoon nodigt daartoe uit !Is het wezen van ons christen-zijn niet een deelname aan de liefde van onze Drie-ene God ? Laten we met Hen tafelen, maaltijd houden, gemeenschap beleven.Herinner je de woorden uit het boek Openbaring: 'Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.'Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Drie-ene Liefde,Drie_Bloemen maak ons tot nieuw geborenen in U. Trek ons in U, open onze oren en ogen, ons hart en ons verstand. Laat ons afleggen wat niet van U komt, en steeds zoeken wat Gij ons geven wilt. Gij, die onze oorsprong en ons einde zijt, maak ons deel van uw mysterie. Van U komt alle leven, en heel ons leven is van U. Maak dat wij uw tekens zien en herkennen, leer ons uw taal beter verstaan, leer ons naar U te luisteren waar we willen spreken, leer ons te vertoeven in uw tuin. Slechts in U heeft ons leven zin. Gij in ons en wij in U. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.