Lezingen van de dag – zondag 22 nov. 2015

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Hoogfeest

‘Christus Koning’! Dat is tweemaal Koning, want Christus is de Latijnse vertaling van het Hebreeuwse woord dat ‘gezalfde’ betekent. Een gezalfde is iemand die door God tot koning is gezalfd. En Christus is de door God gezalfde Koning, dus Christus Koning is dubbel koning.
Jezus is de Koning in wie God Koning is. Hij is in de heilige Geest door God gezalfd, en Hij oefent het koningschap van God de Vader uit en dat is het koningschap van het hart. Jezus is Koning van de harten.


Uit de profeet Daniël 7, 13-14

In een droom heeft de profeet de opeenvolging gezien van de verschillende heerschappijen, die de wereld van zijn tijd zullen beheersen. Na hen zal een Mensenzoon, een Messias komen, wiens koninkrijk niet van deze wereld is. Als rechter van de eindtijd, zal Hij de wereld die Hij zal hebben gered, laten delen in zijn heerlijkheid.

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

 

Psalm 93, 1-2 + 5

Refr.: De Heer is koning, met hoogheid bekleed.Christ_tsar

De Heer is koning, met hoogheid is Hij bekleed,
de Heer is met macht bekleed en omgord.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
en vast staat van oudsher uw troon.

U, Heer, bent van alle eeuwigheden,
uw uitspraken zijn betrouwbaar.

Heiligheid is van uw huis het sieraad,
Heer, tot in lengte van dagen.

 

Uit het boek Apocalyps 1, 5-8

De koning van Gods hart, aanwezig in de visioenen van het Oude en het Nieuwe Testament, is Christus. Als vorst van alle koningen op aarde, heeft Hij zijn volk zozeer bemind dat Hij zijn bloed vergoot om het te redden van de zonde. Door zo’n bevrijder vrijgekocht, zijn de mensen voortaan in staat aan God de lof van het heelal aan te bieden.

Genade zij u van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader; aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.
Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

 

Alleluia.bible-candle

Gezegend de komende in de naam van de Heer.
Geprezen het komende Koninkrijk van onze vader David.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 18, 33b-37

Het koningschap van Jezus is niet van deze wereld, en als Hij al gekroond wordt, dan is het op het kruis. Daar wordt Hij verheven en wordt Hij de Redder van de mensheid. Tegenover de bangelijke en slinkse Pilatus, staat Christus, rechtop, de openbaring van de goddelijke waarheid zelf.

Pilatus liet Jezus bij zich komen en vroeg Hem: ‘Bent U de koning van de Joden?’
Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’
‘Ik ben toch geen Jood, ‘antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben U aan mij uitgeleverd. Wat hebt U gedaan?’
Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’
Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’
‘U zegt dat ik koning ben’, zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.’

Van Woord naar leven

De overweging van vandaag is van de hand van Frans Mistiaen, sjEen machtig tafereel wordt opgevoerd: Jezus staat tegenover Pilatus. Aan de ene kant: de Romeinse bezetter, de vertegenwoordiger van de Keizer, de heerser van de wereld, omringd door soldaten met zwaarden en pieken, uiterlijk machtig, maar innerlijk verveeld met de aanklacht vanwege de hogepriesters en oudsten van het volk. Duisternis heerst in het hart van Pilatus, zoals er duisternis heerste in de Romeinse wereld van toen: corrupt, immoreel en wreed. Aan de andere kant: Jezus, de geboeide, aangeklaagd door de Joodse religieuze leiders, overgeleverd in de handen van beulen, vernederd, uiterlijk machteloos, maar innerlijk vrij, zichzelf-gevend, minzaam, eerlijk en moedig, stralend van een goddelijke kracht. Het is de confrontatie tussen twee figuren, meer nog, tussen twee werelden: de wereld van de duisternis en het kwaad tegenover wereld van het goede en het licht.En tussen beiden ontstaat nu een gesprek over het “koningschap”. En het is iedereen duidelijk dat het woord "Koning" anders wordt begrepen door Jezus dan door Pilatus. "Koning zijn" in de wereld van het geweld, van de corruptie en het kwaad betekent totaal iets anders dan "Koning zijn" in het rijk van de liefde, van de echtheid en de goedheid, in het Rijk van God. Jezus is geen Koning met soldaten, geweld en overheersingen, geen Koning met uiterlijke macht, wel een Koning van de innerlijke bezieling, van de uitnodiging tot liefde en van de overgave van het hart.Het is een hele opdracht om onze God nooit voor te stellen als een albeheerser, die ons met uiterlijk macht tot onderdanigheid zou willen onderwerpen, of als een almachtige rijke, die onze welstand met spectaculaire geschenken zou kunnen verbeteren. Het is een hele bekering om onze God te leren ontdekken zoals Hij echt is, dat is, zoals wij Hem in Jezus zien: nl. als de Liefde die ons innerlijk uitnodigend beroert en tot wederliefde bezielt. Als Jezus Koning is, dan is het de Koning van de Liefde in ons hart, dan is het een Koning die door ons uit vrije wil wordt aanvaard, omdat wij vol dankbaarheid inzien en ervaren dat zijn Liefde ons echt leven schenkt. Dat betekent dat Hij in ons hart wil wonen en van ons wederliefde durft vragen tegenover Hem en tegenover onze medemensen.Een vreemd soort “Koning” dus, die van ons meer vraagt dan Hij geeft, zoals in het gekende verhaal. Een oude bedelaar stond elke dag op de hoek van het marktplein en stak zijn hand uit naar de voorbijgangers die hem iets wilden geven. Op een dag reed de koning van het land met zijn gevolg voorbij en liet zijn koets stilhouden. De ogen van de bedelaar begonnen te stralen als de zon, want hij dacht dat zijn ellende nu onmiddellijk voorbij zou zijn. Groot was echter zijn verbazing toen hij merkte dat de koning zijn hand uitstak, niet om iets te geven, maar om iets te ontvangen. Toen begon de bedelaar verveeld te zoeken wat hij aan de koning kon schenken. Hij tastte al zijn zakken af om te zien of hij toch nergens een geldstukje kon vinden. Tevergeefs. Hij vond alleen op de bodem van zijn knapzak een handvol graankorrels, die hij had gekregen. En toen nam de bedelaar één korreltje graan en legde dat in de witte hand van de koning. De koning glimlachte dankbaar, schoof het gordijn toe en gaf de koetsier teken om verder te rijden. De bedelaar keek de koets verbaasd na... En 's avonds toen hij al zijn zakken omkeerde om te zien wat hij die dag had verzameld, vond hij tussen het hoopje graan op de bodem van zijn ransel één gouden graankorreltje.Onze God is geen Koning die ons overlaadt met uiterlijke geschenken, maar eerder een Koning die zijn hand uitsteekt om iets van onze liefde te ontvangen. En op de avond van ons leven, - wanneer wíj onze voedselransel omdraaien - dan zal alles wat wij “met liefde hebben gegeven”, schitteren als het kostbaarste goud in de ogen van onze echte Koning.Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, geliefde Koning,IMG_3885_1024x1024 in U heeft God alles nieuw gemaakt. Verdrijf elke vorm van kwaad in en onder ons, genees ons van welke bezetenheid ook. Maak ons tot mensen die leven vanuit uw liefde; U dragend, U uitdragend. Oh Heer, geliefde Koning, trek ons in U. Amen, ja, amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.