Lezingen van de dag zondag 29 nov. 2015

1e ZONDAG VAN DE ADVENT – JAAR C


Uit de profeet Jeremia 33, 14-16

De koninklijke erfopvolging in het huis van David was onderbroken. De beloften aangaande de troon leken ijdel te worden. God blijft nochtans trouw aan zijn beloften. Jeremia had het reeds verkondigd. Nu verzekert de profeet dat deze hoop geen ontgoocheling wordt. Zie, de eerste tekenen kondigen zich aan.

De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik de belofte die Ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven.
En de naam van de stad zal zijn “De Heer is onze gerechtigheid”.

 

Psalm 25, 4 + 5 + 8 + 9 + 10 + 14

Refr.: Tot U, Heer, richt ik mijn geest.

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 0793a0fae18b6d8b626bd5f3fb5ddecb
leer mij uw paden te gaan.

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Goed en rechtvaardig is de Heer:
Hij wijst zondaars de weg.

Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.

Liefde en trouw zijn de weg van de Heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

De Heer is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

 

Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 3, 12 – 4, 2

Wij vorderen in heiligheid wanneer wij universeel wederzijdse liefde uitstralen. Wie zo leeft zal bij de wederkomst van Christus binnengaan in de gemeenschap van de heiligen.

Broeders en zusters,
moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen.
In naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven.

 

Alleluia.images

Laat ons uw barmhartigheid zien,
schenk ons uw heil, oh Heer.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 21, 25-28 + 34-36

Kosmische verwarring, onheil op aarde, mensen die verkeren in panische schrik: beelden die het einde van een wereld oproepen, maar ook de komst van een nieuwe wereld aankondigen. Het zijn tekenen die Christus’ voorafgaan. Wie waakzaam leeft en zijn kracht zoekt in gebed heeft niets te vrezen. Met een gerust hart mag hij voor zijn Redder verschijnen.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.
Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’
Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen.
Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: 'Wees waakzaam en bid onophoudelijk'.Driemaal komt Jezus langs: Te Bethlehem, in ons leven hier en nu, en bij zijn grote wederkomst. Dit driemaal komen is voor ieder van ons van fundamenteel belang.Jezus’ eerste komt is geschiedkundig belangrijk: Moest Jezus niet fysisch hier op aarde geboren zijn… we zouden spreken over een geestelijk gebeuren wat al snel herleid kan worden tot een soort van theorie waar ieder z’n invulling aan kan geven. Nee, de Heer is geboren te Bethlehem, uit een vrouw wiens naam Maria was, met een voedstervader die Jozef heette, en Hij heeft hier op aarde rondgelopen, gepredikt, opgeroepen, Hij is gestorven en verrezen. Ook wat dit laatste betreft heeft Hij zich gedurende een korte tijd letterlijk getoond aan velen. De geschiedkundige Jezus… niet onbelangrijk.Het tweede komen van Jezus is zijn komst in ons hart, in ons leven hier en nu. Wat zouden we zijn zonder Hem… Vanuit Hem, in eenheid met Hem, in Hem en door Hem, mogen we groeien in Gods liefde, mogen we vergeven, mogen we staan in Gods wil. Jezus, Gods Zoon, mogen wij in ons dragen om vanuit Hem te leven. Om nog maar te zwijgen over zijn aanwezigheid in het Woord, de sacramenten, de grote gemeenschap (zijn mystiek lichaam zoals we dat zo graag noemen) de Kerk, enz… Jezus’ aanwezigheid hier en nu: prachtig toch.En dan Jezus’ derde komst waarvan we niet weten wanneer het zal gebeuren. Hij zal komen ‘op een wolk, bekleed met macht en grote luister’, zo lezen we vandaag in het evangelie. Of het letterlijk zo zal gaan… dat weten we niet. Maar dàt Hij zal komen: dat weten we wel.Wel, met betrekking tot deze drievoudige komst zegt Jezus ons vandaag: ‘Wees waakzaam, bid onophoudelijk’.Waakzaam zijn, aandacht hebben voor, alert zijn, oog en oor hebben voor,… Het is zo belangrijk. Want ineens kan Hij er staan, in ontelbaar verschillende gedaanten: in onze partner, onze kinderen, onze medezuster of-broeder, in bedelaars, vluchtelingen, verschoppelingen, op het moment van ons opstaan ’s morgens, op de werkvloer of thuis, op straat en bij de bakker, in momenten waar kan vergeven worden, in bittere harten waar Hij tracht licht te schenken, in haatdragende mensen die Hij probeert te ontdooien, in de schittering van kunst, in de schoonheid van de natuur, in de droogte van de woestijn, in de donkerte van de nacht, in de warmte van de middag,… overal en op zoveel wijzen. Aandacht hebben voor zijn komen; hier en nu.Maar dus aandacht ook wat betreft zijn grote wederkomst. Met wat gaat Hij ons bezig vinden… Wat waren we aan het dienen… Hoe stond het met het ingaan op onze lusten, het voeden van ons ego, het aandikken van onze beurs, het profiteren van anderen… Ja, hoe waren we aan het leven… Mocht Jezus inspraak hebben in ons bezig zijn… Mocht Hij onze levensgids zijn… Mocht Hij schaven aan ons leven… Mocht Hij het hart zijn van ons bestaan, mocht Hij Gods vlam zijn in ons leven… Wie of wat zullen we zijn wanneer we overlijden, of wanneer Hij er plots staat bij zijn grote wederkomst… Zag Hij ons bezig geëngageerd voor Gods rijk, of zal Hij enkel een troosteloos iemand vinden die enkel z’n eigen ego aan het voeden was…Bid onophoudelijk… zo lezen we naast de oproep tot waakzaamheid. Het gebed zal van ons alerte mensen maken, opdat het gebed in wezen een gebeuren is van de heilige Geest, en het zal de Geest zijn die ons hart en ons hele zijn in de juiste richting zal plaatsten. De Geest zal ons het juiste enthousiasme schenken voor die dingen waarvoor God ons warm wil maken. Dagelijks gebed, het gebed levend houden doorheen de dag, op onze knieën en tussen de kookpotten, met Bijbel in de ene hand en de krant in de andere, is de sleutel om tot ware alertheid te komen.Lieve mensen, moge deze adventstijd ons tot waakzame mensen maken; mensen die oog hebben voor het komen van de Heer, kijkend naar het komende kerstfeest, maar ook nu reeds in ons leven van elke dag.Laat ons bidden in deze dagen, misschien iets meer of dieper dan anders. Moge we bidden dat God ons en de hele mensheid genadig moge zijn en ons het verlangen mag geven Hem te ontmoeten, vanuit Hem te leven, Hem voor elkaar te baren.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Maria, lieve Moeder,maria-en-jezus-icoon graag wijden we deze adventstijd toe aan U. Help ons wakker te zijn voor de Heer, uitkijkend naar Hem, als een verliefde naar haar of zijn Geliefde. Bid voor ons, goede Moeder, ga ons voor in ons gebed, opdat het de Geest mag zijn die ons bidden leidt, opdat het Christus mag zijn die in ons bidt, zijn ja-woord, verenigd met ons, steeds weer opnieuw uitsprekend voor de Vader. Ja Maria, neem ons als uw kinderen bij de hand en breng ons in de genade van de Heer, in de wil van de Vader, in het vuur van de heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.