Lezingen van de dag – zondag 9 juni 2019

 

Pinksteren – jaar C

Hoogfeest 


Uit de Handelingen van de Apostelen 2, 1-11

De vijftigste dag na Pasen – wat Pinksteren betekent – herdachten de Joden de overhandiging van de Wet op de berg Sinaï. In deze context plaatst Lucas de gave van de Geest, de geboorte van de Kerk en het heil voor gans het heelal in Christus.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

 

Psalm 104, 1ab + 24 + 30 + 34

Refr.: Heer, alles hebt U met wijsheid gemaakt !

Prijs de Heer, mijn ziel.
Heer, mijn God, hoe groot bent U.

Hoe talrijk zijn uw werken, Heer.
Alles hebt U met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.

Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

Hoe talrijk zijn uw werken, Heer.
Alles hebt U met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.

 

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome 8, 8-17

Dank zij de Geest is de verrijzenis van Christus nu reeds aan het werk. Zijn verrijzenis geeft ons de kracht de zonde te overwinnen en geeft ons de moed te geloven dat wij van Gods familie zijn, kinderen in de Zoon. Wij zijn in staat om met Hem de lievelingsnaam uit te spreken die enkel een kind kan geven aan zijn vader: Abba.

Broeders en zusters,
wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

 

Alleluia.
Kom, heilige Geest,
vervul het hart van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 14, 15-16 + 23b-26

Een ware christen houdt het niet bij woorden. Hij moet zijn liefde tot Christus concreet maken door zijn geboden te onderhouden en te leven zoals Christus heeft geleefd. Daarom hebben wij de Geest nodig. Hij onthult de juiste manier om te beminnen, door ons de gemeenschap te laten ervaren die ons omgeeft: Jezus in zijn Vader, wij in Hem en Hij in ons.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.
Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben.
Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.’

Van Woord naar leven

‘Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak.’Zusters en broeders, het is of het over vandaag gaat, want er is enorm veel gedruis in de wereld. Het is echter zeer de vraag is of al dat lawaai van de heilige Geest komt. Het antwoord op die vraag is spijtig genoeg nee. Dat gedruis komt zelfs niet van bliksem en onweer, maar van het vreselijke gerommel van oorlog en terrorisme, van moord en doodslag, van onderdrukking en uitbuiting, van miljoenen vluchtelingen, van egoïsme en haatzaaierij, van onverschilligheid en ieder voor zich.Dat is het gedruis waarmee we iedere dag geconfronteerd worden. Het gedruis van politici die zich in zoveel landen te allen prijze vastklampen aan de macht. Het gedruis van hen die haat en vijandschap zaaien, en die oproepen tot agressie en geweld. Het gedruis van hen die maar aan één ding denken, en dat is aan geld en nog meer geld, niet voor de maatschappij, niet voor de kansarmen en de misdeelden, maar alleen voor zichzelf. Het gedruis van hen die het milieu vernietigen, die hele bossen en wouden uitroeien om veel te verdienen aan wat er misschien in de diepe bodem te vinden is, die rivieren en hele regio’s vergiftigen omdat ze het water misbruiken voor hun speurtocht naar nog meer rijkdom.Maar voor zulk gedruis is de heilige Geest niet gekomen, integendeel, Hij brengt ons in herinnering wat Jezus gezegd en gedaan heeft, en bezielt ons om dat uit te dragen in woorden en in daden. Hij vraagt ons uitdrukkelijk dat we niet zouden meedoen aan dat aardse gedruis, maar dat we er ons zouden tegen verzetten. Dat we openlijk zouden zeggen: ‘Nee, dat kan niet, dat mag niet, want moord en doodslag, haat zaaien, alleen maar uitzijn op rijkdom en bezit, de natuur vernietigen ten koste van de schoonheid van de schepping, is allemaal mensonwaardig.’ Dat moeten we zeggen, en dat moet ons leiden.En dat kunnen we doen als we naar Jezus luisteren. Tegen al dat hedendaagse gedruis brengt Hij in: ‘Vrede zij u.’ En Hij vervolgt: ‘Ontvang de heilige Geest’, en dat is de Geest die band met Jezus bestendigt, en die geloof geeft en kracht. Ook de kracht om te vergeven. Die kracht geeft de Geest ook aan ons, zodat we onszelf niet beter vinden dan anderen, en we niet altijd klaarstaan met ons oordeel, want als we dat wél doen, als we dus niet vergeven, zal er nooit vrede zijn. Dan zullen we ook niet samen naar een vredevolle, mooie en gezonde wereld streven, maar alleen uitzijn op bezit en op ons eigen groot gelijk.Zusters en broeders, tegen zulk dat gedruis gaat de heilige Geest in. Hij veroorzaakt een heel ander gedruis. Een gedruis dat over de hele wereld en voor alle volkeren weerklinkt, zodat iedereen in zijn eigen taal over Gods grote daden hoort spreken. Zijn daden van liefde en vrede, van inzet en respect, van barmhartigheid en gerechtigheid. Het zou goed zijn als we, net zoals de apostelen, door die Geest nieuwe mensen zouden worden. Mensen die niet moedeloos worden omdat onze gemeenschap klein en oud geworden is, er bijna geen priesters meer zijn en ook heel weinig jongeren. Nee, geen moedeloze mensen, maar mensen vol geloof, hoop en liefde. Mensen die dankbaar getuigen van Gods grote daden en die, vervuld van de heilige Geest, er ook naar willen leven. Amen.Bron: Preken.beReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Kom heilige Geest, schenk ons de gave van een warm en diep gebedsleven. Geef ons een sterk geloof dat ons doet schenken aan Hem die zich aan ons geschonken heeft. Leg in ons hart dat vurig enthousiasme dat ons fris en blij naar de medemens brengt. Maak van ons liefdevolle mensen die bereid zijn met allen gemeenschap te vormen, in Christus, onze broeder en Heer. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.