maandag in de Goede Week

Het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap, normaal 25 maart) wordt dit jaar omwille van de Goede Week uitgesteld tot de maandag na Beloken Pasen (8 april).

Uit de profeet Jesaja 42, 1-7

Zo spreekt de Heer:
‘Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Dit zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren: In gerechtigheid heb Ik, de Heer, jou geroepen.

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis.’

Tussenzang: Ps 27, 1 + 2 + 3 + 13 + 14

Refr.: De Heer is mijn licht, mijn behoud.

De Heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.

Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Mag ik niet verwachten
de goedheid van de Heer te zien
in het land van de levenden?

Wacht op de Heer,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de Heer.

Vers voor het evangelie

Brengen wij hulde aan onze Koning,
want Hij heeft barmhartigheid betoond
voor onze schuld.

Uit het evangelie volgens Johannes 12, 1-11

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. 
Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 
Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 
Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’

Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had opgewekt. 
De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus gingen en in Hem geloofden.

Van Woord naar leven

OVERVLOEDIGE LIEFDE
(Bij Joh 12, 1-11)

Op deze maandag van de Goede Week worden we herinnerd aan het intieme moment tussen Jezus en zijn vrienden in het huis van Simon de melaatse. Daar zit Maria aan de voeten van Jezus, liefdevol zalvend met kostbare nardusolie. Haar daad van overvloedige liefde en respect weerspiegelt het diepe begrip van de tijd die komen gaat.

De kostbare olie die Maria gebruikt, toont aan dat ware liefde royaal is, vrijgevig en zonder voorbehoud. Het herinnert ons eraan dat we onze beste gaven niet moeten sparen voor speciale gelegenheden, maar dat we ze moeten gebruiken om liefde en zorg te tonen aan Jezus en al degenen die ons dierbaar zijn.

Maar te midden Maria’s tederheid en genegenheid is er ook een schaduw aanwezig, vertegenwoordigd door Judas Iskariot, die klaagt over de verspilling van de kostbare olie. Hij kan de diepte van Maria’s gebaar niet begrijpen, verblind door zijn eigen ego.

In de Goede Week worden we uitgenodigd om onze eigen houding te onderzoeken ten opzichte van de kostbare geschenken die we hebben ontvangen – niet alleen materiële rijkdom, maar ook tijd, talenten en relaties. Zijn we bereid om ze vrijelijk aan anderen te geven, in een geest van liefde en solidariteit, zelfs als anderen ons niet begrijpen of onze motieven in twijfel trekken?

Moge deze dagen voor Pasen ons inspireren om als Maria te zijn – vrijgevig in onze liefde, vastberaden in onze toewijding en vrij van angst om te geven van wat het kostbaarst is voor ons. Moge we, net als zij, de liefde van Jezus weerspiegelen in al onze daden en woorden, en zo een licht zijn voor anderen in tijden van duisternis.

Laten we bidden

Liefdevolle God,
In deze heilige week komen we tot U
met een nederig hart,
geïnspireerd door het voorbeeld van Maria
en haar tedere daad van liefde en toewijding.
Laat ons, net als Maria,
de kostbaarheden van ons leven
vrijgevig aanbieden
in een geest van overvloedige liefde.
Mogen we de moed hebben
om te geven zonder terughoudendheid,
wetende dat uw liefde ons overvloedig beloont.
Help ons om te allen tijde te handelen
vanuit een diep begrip van uw genade en barmhartigheid,
ook als anderen ons niet begrijpen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Ik wens u een mooie maandag toe, met een vrijgevig hart.
Genegen, kris


Vragen om mee op weg te gaan

Hoe kan ik de symboliek van de kostbare olie interpreteren in het licht van de komende gebeurtenissen in de Goede Week?

Op welke manieren kan ik mijn liefde voor Jezus en de naaste uitdrukken in mijn dagelijks leven?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.