maandag in week 10 door het jaar

Uit het eerste boek Koningen 17, 1-6

De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’
De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: ‘Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Keritdal, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en Ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien.’
Elia deed wat de Heer hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in het Keritdal, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.

Psalm 121, 1-8

Refr.: Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

De Heer is je wachter,
de Heer is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

De Heer behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
de Heer houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Vers voor het evangelie (1 Joh 2, 5)

Alleluia.
In ieder die zich aan Gods woord houdt,
is zijn liefde werkelijk tot volmaaktheid gekomen.
hierdoor weten we dat we in Hem zijn.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 1-12

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Van Woord naar leven

LEVEN IN GODS LIEFDE

Vandaag horen we Jezus zeggen: ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’

Inderdaad, wie zuiver van hart is, mag zich gelukkig prijzen. ‘Zij zullen God zien,’ zegt Jezus.

Wat betekent het om ‘zuiver van hart’ te zijn?
Wat houdt het in dat ‘zij God zullen zien’?

Zuiver van hart, zijn degenen die leven in het hart van God, die hun thuis hebben in Hem. Het zijn zij die zich laten leiden door de gloed van de heilige Geest. Het zijn zij die toelaten dat God door hen leeft, degenen die arm zijn geworden opdat God God kan zijn. Het zijn zij die geleerd hebben instrument te zijn van de liefde, penseel in de handen van God. Het zijn zij die dragers zijn van Gods goedheid, uitdragers van zijn vrede. Het zijn zij die leven naar Gods beeld en gelijkenis, verenigd met Christus: hun centrum, hun Al.

Ja, zij zien God. Zij staan als het ware als een gebed zonder ophouden voor het aanschijn van de Vader, badend in zijn liefde, drinkend van zijn goedheid. Zij zien God in zichzelf, in elke broer en zus, in heel de schepping, en in zoveel situaties waar Hij naar ons toekomt. Zij ontvangen en geven, zij groeien en doen groeien, Christus barend voor allen en alles.

Laten we bidden

Heer God,
maak ons zuiver van hart,
volwassen in geloof,
bekwaam in het liefhebben.
Moge de indaling van uw Geest
ons helpen ons te geven aan U,
opdat wij, in Christus’ naam,
uw liefde mogen zijn,
ons ja leggend in zijn grote ja tot U.
Kom, Heilige Geest.
Amen.

Moge je vandaag de ‘zuiverheid van hart’ ervaren waarover het evangelie spreekt.
Ik wens het je van harte toe!

Genegen, kris


Om mee op weg te gaan

Wat betekent het voor jou om je thuis te hebben in God?

Hoe kun je vandaag een penseel zijn in de handen van God?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.