maandag in week 11 door het jaar

Uit het eerste boek Koningen 21, 1-16

De Jizreëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Jizreël bezat.
‘Sta mij uw wijngaard af,’ zei Achab tegen Nabot. ‘Hij ligt naast mijn paleis; ik kan hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen.’
Maar Nabot zei tegen Achab: ‘De Heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan.’
Achab ging terug naar zijn paleis, woedend en terneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn bed liggen, met zijn gezicht naar de muur, en weigerde te eten.
Toen kwam zijn vrouw Izebel naar hem toe en vroeg: ‘Wat is er gebeurd, dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt?’
‘Ik heb met de Jizreëliet Nabot gesproken,’ antwoordde hij. ‘Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan.’
Daarop zei Izebel: ‘Wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goeddoen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt.’
Uit naam van Achab schreef Izebel brieven, verzegelde die met het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Nabot woonde. In die brieven stond het volgende: ‘Kondig een vastendag af en zet Nabot vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen.’
Nabots stadsgenoten, de oudsten en aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat Izebel hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. Ze kondigden een vastendag af en lieten Nabot vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd.
Ze stuurden Izebel bericht dat Nabot door steniging ter dood was gebracht.
Toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd was, zei ze tegen Achab: ‘Je kunt de wijngaard die de Jizreëliet Nabot je weigerde te verkopen in bezit nemen, want Nabot leeft niet meer, hij is dood.’
Toen Achab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Jizreël om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen.

Tussenzang: Psalm 5, 2-3 + 5-7

Refr.: Luister, Heer, naar mijn hulpgeroep.

Hoor mijn woorden, Heer,
sla acht op mijn klagen.
Luister naar mijn hulpgeroep,
mijn koning en mijn God,
tot U richt ik mijn bede.

U bent een God
die zich niet verheugt in het kwaad,
bij U is de misdaad niet welkom.
Gewetenlozen houden geen stand
onder de blik van uw ogen.

U haat allen die onrecht doen,
leugenaars richt U te gronde.
U verafschuwt, Heer,
wie bedriegt en bloed vergiet.

Vers voor het evangelie (Ps 95, 7c-8a)

Alleluia.
Luister vandaag naar Gods stem
en wees niet halsstarrig.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 38-42

In die dagen sprak Jezus tot zijn leerlingen:
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe.
Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.
En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.
Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.’

Van Woord naar leven

LIEFDE ALS ANTWOORD OP ALLES
(Bij Mat 5, 38-42)

Onderstaande overweging is van de hand van aartsbisschop Vincenzo Paglia, ontleend aan ‘Het Woord van God elke dag – 2024’, uitgegeven bij Halewijn.

In het schema van tegenstellingen neemt Jezus nu de passage uit het Oude Testament over die de wet van de vergelding beschrijft: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”’ Die oude wet wilde de ongebreidelde wraak aan banden leggen.

Jezus wilde met zijn onderricht het kwade uitroeien. Het kwaad moet niet alleen aan banden worden gelegd, het moet worden uitgeroeid, stelt Jezus. En de enige manier om het te verslaan is door middel van overvloedige liefde.

Het kwaad kan niet worden overwonnen met meer kwaad, zelfs niet als het wordt gereguleerd, maar alleen met iets grootmoedigers. Jezus hekelt met deze uitspraken de mentaliteit van zijn tijd – die ook nu nog wijd verspreid is – en vraagt niet alleen om elke vorm van wraak uit zijn gedrag te bannen, maar ook om de andere wang toe te keren. Jezus stelt de mensen een nieuwe manier van leven voor die volledig op liefde is gebaseerd. Wie zich door de liefde laat leiden, verslaat het kwaad met de overvloed van het goede.

Wie liefheeft, biedt ook zijn mantel aan wie erom vraagt, is bereid om zelfs twee keer zo ver te gaan met wie om zijn gezelschap vraagt, en keert mensen die om hulp vragen niet de rug toe. Met liefde versla je het kwaad in zijn wortels en open je de weg naar een waardig leven.

Laten we bidden

Heer Jezus,
U die ons leert dat liefde
het enige wapen is tegen het kwaad,
help ons om uw weg te volgen.
Schenk ons de genade
om het kwaad te overwinnen door het goede.
Laat onze harten vol zijn van liefde,
altijd en overal.
In uw naam.
Amen.

Geliefde mensen, laten we warmte en licht verspreiden, waar we ook gaan. Moge vriendelijkheid sterker zijn dan welke negativiteit ook. Laat ons klaar staan om te geven en te helpen. Laten we vreugde vinden in de kracht van goedheid. 
Een mooie dag voor jullie allen.
Genegen, kris


Om mee op weg te gaan

Op welke manieren kan ik ‘wraakgevoelens’ loslaten, en vergeving en daden van goedheid praktiseren?

Hoe kan ik mijn gemeenschap of omgeving positief beïnvloeden door liefdevol gedrag?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Reacties worden geplaatst na moderatie om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.