maandag in week 14 door het jaar

Uit de profeet Hosea 2, 16 + 17b-18 + 21-22

Zo spreekt de Heer:
‘Mijn ontrouwe bruid zal Ik meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan, op die dag – spreekt de Heer –, zul je Mij ‘mijn man’ noemen in plaats van ‘mijn Baäl’. Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven, in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want Ik beloof je trouw, en jij zult de Heer toegewijd zijn.’

Tussenzang: Psalm 145, 2-9

Refr.: Genadig en liefdevol is de Heer

Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw Naam loven tot in eeuwigheid:
‘Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’

Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen,
uw machtige daden verkondigen.
Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.
Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid bejubelen.

Genadig en liefdevol is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de Heer voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

Vers voor het evangelie (Ps 24, 4b-5a)

Alleluia.
Leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid
en onderricht mij.
Alleluia.

Terwijl Jezus tot de menigte sprak kwam een vooraanstaand man naar hen toe die zich voor Hem neerwierp en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen.

Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn mantel aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn mantel maar kan aanraken, zal ik genezen. Jezus draaide zich om, en toen Hij de vrouw zag zei Hij: ‘Houd moed, mijn dochter, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen.

Aangekomen bij het huis van de man zag Jezus de fluitspelers en de luid weeklagende menigte en Hij zei: ‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Ze lachten Hem uit. Nadat iedereen was weggestuurd, ging Hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op.
Dit verhaal verspreidde zich in de hele omgeving.

Van Woord naar leven

ONTMOETING EN GENADE IN DE WOESTIJN VAN ONS HART
(Bij de eerste lezing van vandaag)

In de eerste lezing van vandaag, uit het boek Hosea, beschrijft de profeet God als een bruidegom die zijn volk naar de woestijn lokt om hun harten te raken. Het is niet alleen een lokroep, maar ook een roeping.

De woestijn staat symbool voor een plaats van ontmoeting met God, waar bekering en vernieuwing plaatsvinden. Hier wordt de bruid, het volk van God, gereinigd van haar ontrouw. God herstelt zijn verbond met haar als haar enige Heer en Echtgenoot.

Deze lezing nodigt ons uit om de innerlijke woestijn te omarmen als essentieel voor onze geestelijke groei. Het is een plaats waar God ons aanraakt en omvormt. In de woestijn, vaak getekend door innerijke dorst (lees: genade), leert God ons wat werkelijke trouw betekent. In de woentijn van ons hart nodigt Hij ons van binnenuit uit om te leven als zijn gewijde bruid, trouw aan Hem en alleen Hem toegewijd.

Centraal bij Hosea staat de onveranderlijke trouw van God. Hij blijft trouw aan zijn volk, zelfs wanneer mensen ontrouw zijn. Zijn liefde en genade kennen geen grenzen; God is en blijft onvoorwaardelijk in het schenken van zijn barmhartigheid. Hij schenkt ons steeds opnieuw vergeving en reikt ons altijd zijn hand, zelfs in onze diepste momenten van ontrouw. Hij verwerpt niemand. Zijn liefde is constant en eindeloos.

Laten we geen angst hebben om af en toe de woestijn van ons hart in te gaan, om alleen met God, in zijn genade, onze diepste binnenkant te laten vernieuwen. Zo kunnen we fris en toegewijd leven in Hem, zijn liefde belichamend in alles wat we doen, met een trouw die haar wortels heeft in Hem.

Laten we bidden

Goede God,
dank U voor uw roep U te ontmoeten
in de woestijn van ons hart.
Reinig ons van mogelijke ontrouw
en vernieuw uw verbond met ons.
Mogen we alzo leven in uw liefde,
diep geworteld in uw trouw
voor de mensheid.
In Christus’ naam.
Amen.

Geliefde mensen, omarm en koester de woestijn van je hart, als een plaats van innige godsontmoeting. Moge de genade van vernieuwing tot volle bloei komen in je dagelijks leven.
Een toegewijde maandag,
kris


Om mee op weg te gaan

Een suggestie: Neem vandaag de tijd om de eerste lezing meerdere keren te herlezen en reflecteer hoe deze van toepassing is op jouw leven. Laat de genade van het Woord in je werkzaam zijn. En huw, op zijn uitnodiging, met God. Vandaag nog als het kan.


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

Om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen worden de reacties geplaatst na moderatie.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.