maandag in week 20 door het jaar

Uit het boek Rechters 2, 11-19

Zelfs in het beloofde land is de geschiedenis van Israël een geschiedenis van trouw en ontrouw. Om het weer tot inkeer te brengen gaf de Heer rechters aan zijn volk. Maar ook zijn rechters gaf het volk geen gehoor. Toch bleven de rechters geregeld ten beste spreken voor het volk.

De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer: ze gingen de Baäls dienen. Ze keerden de Heer de rug toe, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter andere goden aan te lopen die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden. Door voor die vreemde goden neer te knielen krenkten ze de Heer. Ze keerden Hem de rug toe om Baäl en de Astartes te dienen. 
Toen ontstak de Heer in woede tegen de Israëlieten. Hij leverde hen uit aan roversbenden en aan de hen omringende vijanden, zodat ze daartegen geen stand meer hielden. 
Telkens als ze iets tegen hun vijanden ondernamen, keerde de Heer zich tegen hen, zoals Hij hun gezegd en gezworen had.
Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren. Dan liet de Heer een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbenden. Maar ook naar hun rechters luisterden ze niet; ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer.
Binnen de kortste keren dwaalden ze weer af van de weg die hun voorouders waren gegaan: die hadden de geboden van de Heer gehoorzaamd, maar zij niet. 
Steeds wanneer de Heer een rechter liet optreden, stond Hij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers, kreeg de Heer medelijden en verloste Hij hen van hun vijanden zolang die rechter leefde. 
Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. Meer nog dan de generatie voor hen liepen ze achter andere goden aan om die te dienen en bogen ze zich voor hen neer. Ze weigerden hardnekkig hun kwalijke praktijken op te geven.

Psalm 106, 34 + 35 + 36 + 37 + 39 + 40 + 43 + 44

Refr.: Vergeet ons niet, Heer, die uw volk welgezind zijt.

Zij roeiden de volken niet uit
die de Heer hun had aangewezen,
vermengden zich zelfs met hen
en namen hun gewoonten over.

Ze vereerden hun godenbeelden
en raakten verstrikt in hun netten.
Zij brachten hun zonen en dochters
ten offer aan de demonen.

Zij werden onrein door hun daden,
overspelig was hun gedrag.
Toen ontstak de Heer in toorn,
Hij gruwde van zijn volk, zijn liefste bezit.

Vele malen kwam Hij hen bevrijden,
maar zij volhardden in opstandig gedrag
en zonken weg door eigen schuld.
Toch zag Hij naar hen om,
telkens als Hij hen hoorde klagen in hun nood.

Vers voor het evangelie (2 Tes 2, 14)

Alleluia.
God heeft u geroepen door het evangelie
dat wij u verkondigd hebben
en waardoor u zult delen
in de luister van onze Heer Jezus Christus. 
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Matteüs 19, 16-22

God is een jaloerse God, lezen wij zo dikwijls in het Oude Testament. Christus eist nog meer. Hij kan geen vrede vinden met een halve inzet. Hij verlangt dat wij Hem totaal volgen. Dit wordt sprekend geïllustreerd door het verhaal van de rijke jongeling.

Er kwam iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 
Hij antwoordde: ‘Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.’ 
‘Welke?’ vroeg hij.
‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 
De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 
Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’ 
Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Van Woord naar leven

GENADE VAN MATIGHEID

Het evangelie van vandaag is een oproep om arm door het leven te gaan. Niet die armoede waar een mens ziek van wordt, of ondervoed, of waar ouders geen eten hebben voor hun kinderen. Nee, het gaat hier om een soberheid, een wijze van leven waar je enkel die dingen tot bezit hebt die je nodig hebt. Al wat je niet echt nodig hebt kan je beter van de hand doen, liefst nog op zo’n manier dat de armen er baat aan hebben.

Het is een lastig evangelie voor ons – in de meeste gevallen – rijke mensen; rijk toch in vergelijking met vele mensen in deze wereld die écht arm zijn, gezinnen die ’s morgens niet weten of ze ’s avonds eten zullen hebben voor hun kinderen.

Wat die levensstijl betreft, slaan we hier in het westen nogal dikwijls de evangelische bal mis, denk ik; zowel thuis als in de Kerk. Eigenlijk is dat jammer. Als je in de Handelingen leest hoe eenvoudig de eerste christenen leefden, hoe zij alles deelden met de armen … dan is dat niet enkel mooi, maar ook juist.

Hier in het westen hebben we wel eens de neiging om dergelijke oproepen van het evangelie te spiritualiseren. Het gaat om een geestelijke armoede, een zich leeg maken voor God, zeggen we al snel. Oh ja, daar gaat het ook om, heel zeker. Maar in dit geval, in het evangelie van vandaag, bedoelt Jezus het echt wel letterlijk. We moeten ons niets voorliegen.

Enkele jaren terug las ik een biografie van de heilige Vincentius a Paulo. Wat me opviel bij deze man (zoals me dat opvalt bij zovele heiligen en andere grote mensen binnen en buiten de Kerk) is dat hij zijn volgelingen opriep om zelf uiterst sober te leven én om hun leven ten dienste te stellen van de armen. Hoe kun je de armen helpen als je zelf niet sober leeft … zo stelde hij. En gelijk heeft hij.

Op zich is het niet moeilijk met een groot loon enkele percenten af te staan aan de armen. Dat is natuurlijk goed en alle lof waardig. Maar het is niet moeilijk. Het is geven vanuit een luxe-situatie. Het evangelie vraagt méér: je bezit verkopen en de opbrengst aan de armen geven. Dan bezit je een schat in de hemel, zegt Jezus.

Het zou mooi en goed zijn moesten er nog eens mensen in de Kerk opstaan zoals een Franciscus of een Clara van Assisi, die huwden met ‘Vrouwe Armoede’ omwille van Christus en het Rijk Gods. Ze deden dat beiden zéér trouw, tot het overdrevene toe. Jammer genoeg duurde het niet lang of de franciscanen en de clarissen liepen in mooi gestreken (geen goedkope) habijten en leefden in grote kloosters, ook al leefden ze persoonlijk wel sober. En heel waarschijnlijk hadden ze hun uitleg voor hun alsmaar groter wordende huizen … zoals ook wij wel onze uitlegsels hebben om ons rijkemansgeweten te sussen.

Geliefde mensen,
het evangelie is mooi. Maar laten we daarover niet al te romantisch doen. Het evangelie kan ook best lastig zijn, in de zin van confronterend en oproepend.

Ik stel voor om het evangelie van vandaag in ons binnen te laten zoals het er staat. Zet niet meteen deze namiddag je huis of auto te koop. Maar vul dit evangelie niet te snel in. Laat het maar een spiegel zijn met je leven en de dingen die je hebt. En wel zo dat het Woord vruchtbaar wordt, en je leven richting geeft, onder Gods zegen.
Amen.

Laten wij bidden

Heer Jezus,
tik tegen ons geweten
wanneer onze levensstijl niet is
zoals het evangelie vraagt.
Tik, en blijf tikken.
Voor ons is het misschien vervelend
maar dat moet je je niet aantrekken.
Tik maar. En blijft tikken.
En wij …
mogen wij kiezen onze financies en goederen
te delen met hen die minder hebben.
Tot lof van God onze Vader,
die één en al liefde is.
In uw naam.
Amen.

Geliefde mensen, moge het Woord ons leven richting geven. Ik wens het ieder van harte toe.
Een gezegende maandag.
kris

 

 

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.