maandag in week 7 van de paastijd

Uit de Handelingen van de Apostelen 19, 1-8

Johannes de Doper was de voorloper van Jezus. Het doopsel dat hij toediende was een voorbereiding op de verkondiging van de Blijde Boodschap en de navolging van Jezus. Te Efeze ontmoet Paulus, lang na de dood van Jezus, enkele leerlingen van Johannes die Christus nog niet kennen. Ze zijn bereid christenen te worden en ontvangen de heilige Geest. Zoals te Jeruzalem gaat deze gave gepaard met een pinksterwonder.

Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?’
Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’
Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’
‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze.
Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’
Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De hele groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.
De volgende drie maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen.


Psalm 68, 2 + 3 + 4 + 5 + 7

Refr.: Zing voor God, bezing zijn Naam.

God staat op,
zijn vijanden stuiven uiteen,
zijn haters vluchten als Hij verschijnt.
U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft.

Zoals was smelt bij het vuur,
zo vergaan de zondaars als God verschijnt.
Maar de rechtvaardigen verblijden zich,
zij juichen als God verschijnt,
uitgelaten van vreugde.

Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan
voor Hem die door de vlakten rijdt.
Heer is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt.

God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed.
Maar opstandigen zullen wonen
op dorre grond.


Vers voor het evangelie (Joh. 14, 16-17a)

Alleluia.
Ik zal de Vader vragen
jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de waarheid.
Alleluia.


Uit het evangelie volgens Johannes 16, 29-33

Een Jezus die alleen maar schoonmenselijk is, of een wijze volksleider, kan geen bron van geloof zijn. De leerlingen van Jezus komen tot het echte geloof op het ogenblik dat ze inzien dat Jezus is uitgegaan van de Vader.

De leerlingen zeiden tot Jezus: ‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’ 
Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Van Woord naar leven

Geliefde mensen,
enkele vragen die zich aandienen vanuit het evangelie van vandaag:

Ben ik werkelijk geworteld in het leven van Christus, om staande te kunnen blijven in het dagelijks leven, in de wereld waarin ik leef; de wereld die soms hard is, en bij momenten grondig fout bezig is?

Leef ik dan zo ‘in de Heer’ dat ik de innerlijke kracht draag in het goede te blijven, in wat juist en waar is?

En beleef ik daar vrede in, en zelfs vreugde? Bewaart mijn hart de vrede, ook wanneer het kwade rondom mij schijnbaar zegeviert?

Ja, kan ik geloven dat Jezus de wereld overwonnen heeft, zoals het evangelie vandaag zegt?

En kan ik mij aan dit Woord, aan de Heer zelf, toevertrouwen? En wel op zo’n wijze, dat Hij met en door mij heen bidt, leeft en handelt?

Vragen om mee te nemen…

Een mooie maandag,

kris

Reageren of uitwisselen betreffende de overweging kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Vader,
in Christus willen wij op U bouwen, door Hem willen we ons aan U geven, opdat Gij ons leven moogt zijn en wij, vanuit de Heer, staande mogen blijven in het dagelijks leven; in vrede, eenvoud en evangelische vreugde.
In Christus’ naam.
Amen.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.