31 mei – Maria Bezoek

Feest

Op 31 mei vieren we Maria Bezoek, het feest dat herdenkt hoe Maria haar nicht Elisabeth bezoekt na de boodschap van de engel Gabriel. Bij hun ontmoeting herkent het ongeboren kind in Elisabeth, Johannes de Doper, de Verlosser in Maria’s schoot, en springt op van vreugde. Dit inspireert Maria tot haar lofzang, het Magnificat.
Deze dag symboliseert de vreugde van gedeelde blijde boodschappen en de kracht van verbondenheid en steun. Laten we ons inspireren door Maria en Elisabeth en vreugde en liefde delen met de mensen om ons heen.


Uit de profeet Sefanja 3, 14-17

Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! De Heer heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’ De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

Tussenzang: Jes 12, 2-6

Refr.: Groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.

God, Hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet bang,
want de Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer,
Hij heeft mij redding gebracht.

Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de Heer, roep zijn Naam uit.

Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven Naam.
Zing een lied voor de Heer,
machtig zijn zijn daden.

Laat heel de aarde dit weten.
Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.

Vers voor het evangelie (Lc 1,45)

Alleluia.
Gelukkig is zij die geloofd heeft
dat de woorden van de Heer
in vervulling zullen gaan.
Alleluia.

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 39-56

In die dagen reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Van Woord naar leven

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

Vandaag horen we het Magnificat gezongen uit de mond en het hart van Maria. Dit lied bevat woorden die thuishoren binnen de spiritualiteit van de ‘armen van geest’, de zogenaamde ‘anawim’. Zij zijn innerlijk leeg en beschikbaar voor God, zich volledig toevertrouwend aan Hem.

Het Magnificat is zo rijk aan inhoud dat het de moeite waard is het dagelijks te bidden of te zingen. Je zult merken dat het je zal richten op God. Het zal je maken tot een eenvoudig mens, tot een biddend iemand; aanbiddend in de diepste betekenis van het woord. Het zal je voeren in Gods tegenwoordigheid, waaraan je je met alle graagte zult willen toevertrouwen. Het Magnificat bezit de kracht om je in die grote stroom van mensen te plaatsen die bereid zijn te leven ‘in God’, voor zijn aangezicht, in zijn genade, drinkend van Hem in pure ontvankelijkheid.

Priesters en religieuzen zijn vertrouwd met het Magnificat omdat het elke avond gezongen wordt tijdens de vespers. Uiteraard zijn ook leken die het brevier bidden vertrouwd met dit lied. Maar voor hen die niet echt bekend zijn met deze lofzang, stel ik graag voor om te beginnen met het dagelijks te lezen en te bidden. Na enige tijd ken je de woorden uit je hoofd en kun je ze gebruiken waar en wanneer je wilt: op de fiets, wachtend op de tram, lopend over straat, bij het ophangen van de was, het dekken van de tafel, als gebed voor het eten, of in de stilte bij een stervende (wat ik beroepshalve heel vaak doe – echt heel mooi). De dag biedt zovele momenten waarop we in de gelegenheid zijn deze lofzang te bidden of te zingen. Het is echt een warme aanbeveling. Het zal je vrede schenken, evenals de mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.

Als gebed geef ik graag hieronder de woorden van het Magnificat zoals je die in het getijdengebed vindt. Het bidden in verzen heeft zijn voordelen en het helpt om de woorden ook buiten het expliciete gebed te bidden of te zingen, doorheen de dag. Moge het je innerlijke vreugde schenken.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig.

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Eer aan de Vader en de Zoon  en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Geliefde mensen, moge het Magnificat ons hart openen voor de vreugde van Gods liefde.
Een toegewijde vrijdag,
kris


Om mee op weg te gaan

Welke woorden uit het Magnificat spreken jou het meest aan, en waarom?

Wat betekent het voor jou ‘arm van geest’ te zijn?


Blog ‘Van Woord naar leven’

Reageren of uitwisselen betreffende de lezingen of de overweging, kan via de blog ‘Van Woord naar leven’.

Klik hier voor de blog.

 

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.