Nieuwsbrief Kerstmis 2015

zaterdag, 24  december 2015

Geliefde mensen,

een zalig Kerstmis !

In het begin van de Bijbel, bij het scheppingsverhaal, lezen we dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dat wil zeggen dat de mens alle ingrediënten in zich draagt die hem in staat zouden moeten stellen Gods beeld te kunnen zijn. Gods liefde, zijn vrede, zijn barmhartigheid, zijn vergevingsgezindheid, zijn trouw, zijn zin voor broederschap, enz… mogen en kunnen wij in ons leven belichamen. Ja, wij mogen delen in al die goede eigenschappen die God eigen is. Of beter gezegd: wij mogen deel hebben aan zijn goddelijk leven, uiteraard zonder God zelf te worden.

Dat is nogal wat. Wat een gunst ook !
Maar ook een niet te onderschatten opdracht, en dus een grote verantwoordelijkheid.

We weten dat we dit nooit alleen kunnen klaar spelen. We hebben Gods genade nodig om te kunnen delen in zijn eigenschappen. Het is een genade die we enkel kunnen vinden in Hem, en nergens anders. Wel, die genade is voor de mensheid zicht- en tastbaar geworden in het kleine Kerstkind: Jezus.
Goddelijk, broos en arm, is God onder ons geboren; één met de mensheid, één in zichzelf. Wat een genade ons gegeven ! Kun je je nog een groter Godsgeschenk inbeelden ?

Een kerststal thuis, op het dorpsplein, of in de kerk heeft iets. Maar het krijgt maar zijn ware betekenis wanneer de verbeelding van het kerstgebeuren tot leven komt diep in ons zelf. Met andere woorden: ons hart moet die kerststal worden. Want daar wil God in Christus geboren worden. Doorheen zijn Zoon kan en zal Hij ons in zich trekken om ons deelgenoot te maken aan zijn liefde voor de mensheid.

Lieve mensen, moge ieders hart die stal zijn waar de Heer kan geboren worden. Aanbid daar het Kerstkind. Laat je doorheen de kleine Jezus omhelzen door Gods liefde. Laat je binnenzuigen in Gods liefde doorheen het Kerstkind. Opdat je de Minne zelf mag worden, een afstraling van Gods goedheid. Ja, beeld en gelijkenis van Hem.

Moge we zo de kleine Jezus baren voor, en schenken aan, elkaar.
Moge God zich steeds opnieuw openbaren door onze liefdesleven voor Hem, voor elkaar, en voor de hele mensengmeenschap.

Een mooie en genadevol kerstfeest !

Diep verbonden,

kris

10050